Geen belemmering bouw Stompwijk

B&W ziet in nieuw provinciaal beleid vooralsnog geen belemmering voor woningbouw in Stompwijk. Dat heeft wethouder Bianca Bremer de GBLV-gemeenteraadsleden Koos van Wissen en Marien van Wijk laten weten in antwoorden op vragen. Eind oktober liet de provincie weten het bouwen in landelijk gebied te willen tegen gaan.

Bremer: ‘Het huidige beleid zoals opgenomen in de Provinciale Omgevingsvisie en Provinciale Omgevingsverordening is zeer terughoudend met woningbouwmogelijkheden in buitengebieden. Het feit dat de provincie nu in haar beleidsvoorstel (Ruimtelijk Voorstel) spreekt over ‘een straatje erbij om in kleine kernen de zelfstandige en verbonden vitaliteit te verbeteren of behouden’, biedt specifieke mogelijkheden om hierover het gesprek met de provincie aan te gaan. De provincie noemt haar voorstel overigens geen blauwdruk, maar een afwegingskader en stelt dat zij haar partners (zoals mede-overheden) nauw betrekt bij de thematische en gebiedsgerichte uitwerking van het voorstel’.

‘Op korte termijn heeft het beleidsvoorstel nog geen invloed op de ambitie van het college om in Stompwijk woningbouw te realiseren. De huidige lijn uit de ontwikkelvisie 2016 is om woningen te bouwen binnen bestaande bebouwingscontouren en dit is in overeenstemming met bovengenoemd beleid van de Provincie. Mocht uit onderzoek blijken dat woningbouw ook noodzakelijk wordt buiten de bestaande bebouwingscontouren, dan biedt het nieuwe beleidsvoorstel van de Provincie duidelijke aanknopingspunten om hierover met haar het gesprek te voeren’.

‘Voor de komende jaren zijn er nog voldoende bouwlocaties beschikbaar. Voor de omgevingsvisie wordt onderzocht wat de behoefte is voor de termijn tot 2050 en welke locaties daar mogelijk voor geschikt zijn. Het college van B&W is overigens continu in gesprek met de provincie over ontwikkelingen in en rond Stompwijk en zal verdere actie ondernemen over bovenstaande wanneer dit nodig is’.