Zorgen over Dr. van Noortstraat

Het is onduidelijk wanneer de herinrichting van de Dr. van Noortstraat in Stompwijk kan starten. Gepland was de tweede helft van dit jaar. Dat is echter afhankelijk van werken die andere partijen, niet zijnde de gemeente, moeten uitvoeren. Het project, waarvoor € 1,9 miljoen is vrijgemaakt, kent overigens veel risico’s. Dat hebben B&W de gemeenteraad bericht.

Als de belangrijkste risico’s worden genoemd:

= technische risico’s vanuit de ondergrond (onder andere aantal ankers te vervangen onzeker, verontreinigingen in de ondergrond). Maatregelen: uitvoeren onderzoeken door onder andere proefsleuven graven en het uitvoeren milieukundig bodem onderzoek; ontwerpkeuzes maken die dit risico beperken (bijvoorbeeld de aanpak voor het bewerken van de grond tot een minimum te beperken); opstellen aanpak om bij te sturen indien in uitvoering risico toch optreedt (bijvoorbeeld extra ankers op het werk aanwezig),

= stagnatie als gevolg van woningbouw. Maatregelen: sturen op vooraanleg bij nutspartijen; uitvoering werkvak niet eerder starten dan nadat de nuts voorzieningen ter plaatse zijn aangelegd; zorgen voor draagvlak om de weg gefaseerd te herinrichten en het uitvoeringsontwerp daarin te laten voorzien,

= afkalvend draagvlak bij de bewoners en de bedrijven als gevolg van door looptijden. Maatregelen: duidelijk en tijdig communiceren over de beoogde uitvoeringsplanning; vast aanspreekpunt voor vragen over de planning en wijze van uitvoering van het werk; nauw contact onderhouden met derden partijen (nutsbedrijven, projectontwikkelaars),

= financieel risico (subsidiebijdragen). Het betreft hier de afstemming met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) over de hoogte van de financiële bijdrage voor de herinrichting van de weg. Maatregelen: afstemming met de MRDH over het nader uitgewerkte wegontwerp (het definitief ontwerp); maken van tussentijdse procesafspraken met de MRDH over de indiening van de subsidie-aanvraag.