CDA investeert in leefbaarheid burger

CDA: investeren in leefbaarheid voor de burger
De CDA-fractie zal bij de behandeling van de Voorjaarsnota in de gemeenteraad voorstellen om de beperkte vrije ruimte in de begroting vooral te besteden voor kleine projecten die de leefbaarheid in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk bevorderen. “Investeren voor mensen: in een sportveld, fietsenstallingen, voorzie-ningen voor de jeugd, naschoolse opvang en steun aan het Hospice. Dat zijn zaken waar het CDA in Leidschendam-Voorburg extra prioriteit wil leggen”, dat zegt CDA-fractievoorzitter Peter van Ostaijen. Gebrek aan ruimte is een centraal pro-bleem voor veel verenigingen en groepen van mensen in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. Sportclubs willen er een extra veld bij, jongeren en ouderen willen een plek voor zichzelf en scholen willen extra voorzieningen. Niet alles is moge-lijk, want de financiën zijn beperkt. Maar het CDA is van mening dat daar waar enigszins de mogelijkheid bestaat, de gemeente moet bijspringen. Lang niet altijd hoeft dat te gebeuren met geld. De gemeente kan ook gewoon behulpzaam zijn door het vlot verlenen van vergunningen en door te helpen bij het opstellen van plannen door particulieren. Mensen kunnen ook veel zèlf, hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. De gemeente heeft dan een stimulerende rol.
Concreet zal de CDA fractie, met steun van andere partijen, een plan indienen om bij de hockeyclub Cartouche een miniveld voor de jongste spelers mogelijk te ma-ken. Extra fietsenstallingen moeten er komen bij winkels, bij scholen en stations. Overal waar mensen veilig hun fiets willen wegzetten. Extra steun ook voor het Hospice in Voorburg zodat dat open kan blijven, met de steun van vele vrijwilli-gers. Opvang voor tieners die het moeilijk hebben en ouderen die wat meer gezel-ligheid willen. Daarvoor zijn kleine bedragen nodig. Steun ook voor het museum Swaensteijn, om ook in de nieuwe gemeente het culturele erfgoed goed te kunnen bewaren. Op 16 juli wordt voor het eerst één begroting voor de gehéle nieuwe ge-meente Leidschendam Voorburg in de gemeenteraad besproken. CDA wethouder Eppe Beimers heeft hier hard aan gewerkt met zijn ambtenaren. Het CDA wil haar voorstellen zo veel mogelijk met steun van andere partijen realiseren en daarvoor in ruil ook steun geven aan de plannen van die andere fracties. “Een goede samen-werking in de politiek is nodig”, zo zegt CDA fractievoorzitter Peter van Ostaijen. “Op die manier kunnen we de voordelen van de nieuwe gemeente benutten. Het gaat er om voor de burgers zaken te regelen. Daar is de gemeente voor. En bij de behandeling van de Voorjaarsnota willen we dat laten zien”.
Meer informatie:Peter van Ostaijen, fractievoorzitter, 070 – 327 3777.
Annemarie van der Krabben, raadslid, tel. 070 – 387 3388