B E K E N D M A K I N G

Dijkgraaf en heemraden van het waterschap Wilck en Wiericke maken bekend, dat is vastgesteld op 20 september 2002, een beleidsregel met betrekking tot artikel 3 derde lid van de Subsidieverordening Baggerkosten Wilck en Wiericke.
Doel van de subsidieverordening is aan derden een subsidie te verstrekken bij de verwerking van onderhoudsbagger van klasse 3 en/of 4. Artikel 3, derde lid van de verordening regelt dat subsidies die worden geweigerd omdat het subsidieplafond voor het begrotingsjaar wordt overschreden ten laste kunnen worden gebracht van de volgende begrotingsjaren. In de beleidsregel wordt aangegeven dat subsidies maximaal ten laste kunnen worden gebracht van de twee volgende begrotingsjaren.
Het besluit ligt voor een ieder ter inzage gedurende een periode van 4 weken na deze bekendmaking op het kantoor van het waterschap Wilck en Wiericke, Herman Heijermanslaan 4 te Waddinxveen. Tevens deelt het bestuur van het waterschap u mede dat in verband met de feestdagen het: kantoor van het Waterschap Wilck & Wiericke is gesloten op 27 december.
Voor eventuele noodgevallen, zoals wateroverlast bij hevige regenval of dijkdoorbraak, etc. kunt u gewoon het kantoor van het waterschap bellen (0182-623288). U wordt dan middels een antwoordapparaat verder geïnformeerd.
Wij wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe.
Waddinxveen, 16 december 2002.