LPF Zuid-Holland

De Lijst Pim Fortuyn ZuidHolland gaat o.a. voor:
Ø Minder beleidsnotas en plannenmakerij en meer uitvoering.
Ø Geen verhoging van belastingen en overheidstarieven boven het inflatieniveau.
Ø Meer betaalbare koopwoningen.
Ø Geen stedelijke ontwikkeling in het landelijke gebied.
Ø Versterking van het provinciale wegennet en het openbaar vervoer buiten de steden.
Ø Minder administratieve lastendruk voor het Midden en Kleinbedrijf.
Ø Goede voorzieningen voor senioren, gericht op zo lang mogelijk zelfstandig wonen.

De lijst Pim Fortuyn ZuidHolland waakt over uw lokale belangen:
Ø Behoud van postkantoor, bank en politiebureau in kleine dorpskernen en behoud van streekziekenhuizen (menselijke maat).
Ø Versnelde aanleg extra rijbaan A4 bij Leiderdorp.
Ø Plattelandskernen moeten kunnen bouwen voor de eigen bevolkingsgroei.
Ø Minimaal handhaving van het huidige areaal bollenteelt en glastuinbouw.
Ø Behouden van waardevolle natuurgebieden.

Ga dinsdag 11 maart ieder geval stemmen! Stem LPF www.heblefstemlpf.nl

Hans van der Meer, LPF kandidaat nr. 24. Provinciale Staten verkiezingen
email: hjwvdm@hetnet.nl Telefoon 071 580 15 79 (avond)
Fax: 071 580 26 46, Mobiel: 06 47 07 42 23 (met voicemail)