DE MEERLAAN en HET VERKEER EN VERVOERSPLAN

In de afgelopen maanden heeft de VVD fractie, op verzoek van één van de bewoners van de Meerlaan, onderzocht welke wensen de omwonenden van deze straat hebben t.a.v. de inrichting ervan.
Het was heel plezierig om te merken dat velen van u de moeite hebben genomen ons te laten weten welke ideeën er bij u leven. Het merendeel van degenen die gereageerd hebben, pleiten voor een 30 km weg zonder drempels. Er werd een dringend beroep op ons gedaan om ervoor te zorgen dat deze (huidige) maximumsnelheid beter gehandhaafd wordt. Naast de mening van de bewoners hebben wij ook advies gevraagd aan het Provinciaal Orgaan Verkeersveiligheid. De secretaris van het POV, de heer H. Vergeer, heeft zelfs de moeite genomen zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de verkeerssituatie.
Het POV geeft aan dat de inrichting van deze erftoegangsweg niet overeenstemt met de richtlijnen en aanbevelingen voor de inrichting van een verblijfsgebied (30 km/u zone). Het POV heeft ons een aantal suggesties gedaan om de verkeerssituatie te verbeteren:
* accentueren van de in/uitgangen van het 30 km/u gebied
* verwijderen van in/uitritconstructies tussen Dr. Van Noortstraat en Klaverblad zodat verkeer van rechts voorrang krijgt
* verspringend parkeren zodat het verblijfsgebied geaccentueerd wordt
* bewegwijzering Dr. v. Noortstraat richting Zoetermeer aanpassen, zodat rijrichting doorloopt naar directe aansluiting met de N206. Ook bewegwijzering naar industrieterrein duidelijk aangeven buiten de Meerlaan om
* Meerlaan tussen N206 en Klaverblad blijft 50 km/u. De Santhorststraat inrichten als 30 km/u gebied
* Afstemming over deze maatregelen zoeken met hulpverlenings en gemeentelijke onderhoudsdiensten
* In het uiterste geval kiezen voor een zinkpaalconstructie aan begin en einde van Meerlaan om selectieve toelating voor zwaar verkeer en lijnbussen te bevorderen.
Op basis van uw reacties en op basis van het POVadvies heeft de VVDfractie aan het college schriftelijke vragen gesteld. Kern van deze vragen is of het college bereid is de diverse reacties te betrekken bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoersplan. Het is gebruikelijk dat het college binnen 6 weken antwoord geeft op dergelijke vragen. In het najaar wordt het uitvoeringsprogramma behandeld in de commissie
Openbaar Gebied. Het antwoord van het college op onze vragen zal medebepalend zijn voor het VVD standpunt. Uiteraard houd ik u ook daarvan weer op de hoogte.
Hoewel het hele proces wat langer geduurd heeft dan mij lief is, kijk ik er toch tevreden op terug. Het is goed om te weten dat u bereid bent met ons mee te denken en dat u bereid bent signalen aan ons door te geven als u constateert dat ergens in Stompwijk problemen zijn. De VVD fractie zal lang niet altijd in de gelegenheid zijn de problemen voor u op te lossen, maar wij willen wel graag met u meedenken.

Jacqueline van den Honert,
Elzendreef 178, 2272 ED Voorburg.Tel. 070 3866616