Algemene ledenvergadering

IJSCLUB NUT en VERMAAK

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van IJsclub ‘Nut en Vermaak’ te Stompwijk, te houden op dinsdag 23 november 2004 in café de Gouden Leeuw. Aanvang 20.30 uur.
Agenda:
1. Opening door voorzitter, Frans Oliehoek.
2. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen.
3. Goedkeuring notulen jaarvergadering 2003.
4. Jaarverslag seizoen 2003/2004.
5. Financieel verslag seizoen 2003/2004.
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie. Kascommissie bestaat uit Aad de Haas en Peter van Rijn, Aad de Haas is aftredend.
7. Goedkeuring begroting 2004/2005.
8. Bestuursverkiezing. Periodiek aftredend zijn Frans Oliehoek en Leo de Haas. Beiden stellen zich herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering bij het bestuur gemeld worden. Deze aanmelding dient vergezeld te zijn van een lijst met tenminste tien handtekeningen van leden.
9. Samenstellen commissies; Carnaval, Tijdrit, Poldercross, Schaatskamp, Natuurijs en Jubileum 112 ½ jaar.
10. Rondvraag.
11. Sluiting van de vergadering.
12. Gratis Loterij
Namens het bestuur,
Erwin van Es (secretaris)