Dorpsraadvergadering

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de Dorpsraad Stompwijk op dinsdag 24 mei 2005. De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. Van Noortstraat 89 te Stompwijk. De verga dering begint om 20.30 uur.
De agenda
1. Spreekrecht
2. Mededelingen
3. Verslag van de vergadering van 10 februari 2005 (bijgevoegd)
4. Actiepuntenlijst (bijgevoegd)
5. Stand van zaken reconstructie tuinbouwgebied en resultaten overleg provincie met betrekking tot bouwen in de Westeinderpolder
6. Informatie over toezeggingen wethouders m.b.t. herstelwerkzaamheden Stompwijkseweg
7. Stand van zaken betrokkenheid bij ontsluitingsstudie Stompwijk
8. Strategische visie: blik op Leidschendam Voorburg 2020 en concept woonvisie
9. Rondvraag
10. Sluiting
Met vriendelijke groet, de Voorzitter, Wethouder mr. E.P. Beimers