Concept reaktie bestemmingsplan Stompwijk

Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Leidschendam-Voorburg
Postbus 905
2270 AX Voorburg

Betreft: Reactie dorpsraad m.b.t. ontwerp
bestemmingsplan kern Stompwijk (02/12054)

Stompwijk, 28 augustus 2002.

Geacht college,
De dorpsraad heeft kennis genomen van het ontwerp bestemmingsplan kern Stompwijk en heeft in onderling overleg onderstaande reactie geformuleerd op de ontvangen notitie “Inspraak en Overleg Bestemmingsplan “Kern Stompwijk” d.d. mei 2002 (werknummer 243.300.06)”

Onderdeel A. Overleg.

– Pag 2, punt 1.3 en punt 1.4: Relatie met het bestemmingsplan landelijk gebied.
N.a.v. reactie gemeente:
De dorpsraad is het eens met het standpunt dat het betreffende gedeelte zowel ruimtelijk als functioneel tot de kern Stompwijk gerekend zou moeten worden. De reactie van de gemeente gaat o.i. echter te snel voorbij aan de formele eisen van de PPC. De dorpsraad Stompwijk vraagt zich nadrukkelijk af of het ter zijde schuiven van dergelijke ‘formele’ bezwaren niet zal leiden tot het uitblijven van een goedkeuring van het plan kern Stompwijk door de Provincie. In dit verband verwijzen wij naar de afkeuring van het bestemmingsplan buitengebied Stompwijk
Om voornoemde reden verzoeken wij u na te gaan op welke wijze tegemoet gekomen kan worden aan de bezwaren van de PPC en tevens de samenhang in de planvorming gerealiseerd kan worden. Moeten er in dit verband wellicht gelijktijdig andere procedures worden gestart (bijvoorbeeld verzoek om verschuiving van de grens van de bebouwingscontour van Stompwijk?) of is in onderling overleg hiervoor een oplossing mogelijk?

– Pag 5, punt 1.9 a.: Aanpassing van het plan op beleidsdoelstellingen ‘water’.
N.a.v.reactie gemeente:
De dorpsraad wenst allereerst kennis te nemen van de aanvullingen/aanpassingen op dit punt alvorens hiermee in te kunnen stemmen. Een aandachtspunt voor de dorpsraad hierbij vormen de mogelijke consequenties voor het Beeldkwaliteitsplan van Stompwijk (zie reactie dorpsraad op concept-BKP).

Onderdeel B. Inspraak.

– Pag 12, punt 1 (en de hieronder nog te noemen punten): Invulling van wijzigingsbevoegdheid deelgebied 8, zone D
N.a.v. reactie gemeente:
De dorpsraad heeft kennis genomen van de vele inspraakreactie op de wijzigingsbevoegdheid deelgebied 8, zone D, bedoeld om de bouw van enkele vrijstaande woningen mogelijk te maken.
Naast de verzoeken om het gebied open te houden en het landschappelijke karakter te behouden, zijn er ook reacties ontvangen waarin om uitbreiding van de bestaande bedrijven wordt verzocht.
Naast het zorgen voor een aantrekkelijk woonklimaat vindt de dorpsraad het ook van belang om te zorgen voor goede randvoorwaarden voor perspectiefvolle bedrijven. De dorpsraad is van mening dat de bouw van woningen op de betreffende locatie problemen kan geven voor de bedrijfsvoering van de bestaande bedrijven. Ook wordt daarmee iedere uitbreidingsmogelijkheid van de bestaande bedrijven ontnomen. De dorpsraad verzoekt na te gaan of een beperkte uitbreiding van de bebouwingsgrenzen voor de bestaande bedrijven gewenst en mogelijk is, zonder het woonklimaat van de bewoners aan de Dr. Van Noortstraat fundamenteel aan te tasten. Gezien het belang van zowel bewoners als bedrijven verzoekt de dorpsraad om in overleg met belanghebbenden de ontwikkelingsmogelijkheden van het betreffende gebied nader te bezien.

– Pag 12, punt 2: zie reactie pag. 12, punt 1.

– Pag. 13, punt 3, punt 5: zie reactie pag. 12, punt 1.

– Pag. 14, punt 7: zie reactie pag. 12, punt 1.

– Pag. 15, punt 8, punt 9: zie reactie pag. 12, punt 1.

– Pag. 17, punt 13: zie reactie pag. 12, punt 1.

– Pag. 19/20, punt 16: Er wordt terecht gesproken over deelgebied 8 zone D. De bijbehorende wijzigingsbevoegdheid is nummer “E”, in de reactie van de gemeente staat ten onterechte wijzigingsbevoegdheid “D”. Hetzelfde geldt voor pag. 26 punt 29 en voor pag. 27 punt 30.

– Pag. 20, punt 18: zie reactie pag. 12, punt 1.

– Pag. 22, punt 20: N.a.v. reactie gemeente:
De dorpsraad heeft twijfels bij de ontsluiting van deze locatie. De dorpsraad verzoekt de gemeente alternatieven voor de ontsluiting van deze locatie te onderzoeken.

– Pag. 31, punt 36: de aanduiding “Merellaan” is niet correct, dit dient “Meerlaan” te zijn.

In aanvulling op het bovenstaande volgt hieronder een reactie van de dorpsraad op het begeleidende rapport/memo van de heer J.W.J. Vreeburg aan burgemeester en wethouders d.d. 30 mei 2002.

– Pag 3: Eerste alinea: De dorpsraad heeft via deze brief kennis genomen van het voornemen van Bakels en Ouwerkerk Projectontwikkelingen BV voor de bouw van 12 villa’s op de locatie Jan Koenensloot (wijzigingbevoegdheid B). Hiermee lijkt nu al invulling gegeven te worden aan de wijzigingsbevoegdheid van het bestemmingsplan.
Voor de ontwikkeling van de locatie Jan Koenensloot stelt de dorpsraad voor om de wenselijkheid en consequenties van eventuele bebouwing en de mogelijke invulling daarvan nadrukkelijk vooraf te bespreken met de bewoners van de “Santhorstbuurt” en de dorpsraad. De dorpsraad acht het niet gewenst dat door bebouwing op de betreffende locatie bijvoorbeeld de ontsluitings- en parkeerproblemen van de Santhorstbuurt nog verder toenemen. Ook biedt de dijk voor vele mensen (en vooral de kinderen !!) een belangrijke recreatiemogelijkheid. Verder acht de dorpsraad het van belang dat eventuele bebouwing in ieder geval een natuurlijke overgang oplevert naar het landelijke karakter van het buitengebied van Stompwijk.
Overigens willen wij u in dit verband wijzen op (uit het ontwerp bestemmingsplan kern Stompwijk) pagina 10 punt 3.5, pagina 12 punt 3.8 en pagina 14 zone C, punt 1 en punt 2 waarin gewezen wordt op behoud van landschappelijke elementen en natuurwaarde van deze zone. Dit is in tegenspraak met bebouwing.

– Pag 3/4: Onder het hoofdstuk “ beeldkwaliteitplan”: De dorpsraad wil hier aan toevoegen dat er op 26 juni 2002 een extra dorpsraadvergadering over dit onderwerp heeft plaatsgevonden. De dorpsraad heeft op 17 juli 2002 een definitieve reactie op het BKP gezonden aan het college van burgemeester en wethouders alsmede aan de gemeenteraad.

Tenslotte:
Tijdens de bespreking van bijgaande reactie in de openbare dorpsraadvergadering van 26 augustus j.l. hebben wij van gemeentezijde kennis genomen van het verwachte tijdpad voor de vervolgprocedure van dit bestemmingsplan (toezending aan de Provincie rond de zomer van 2003). Dit verontrust ons ten zeerste! Wij achten een snellere procedure van groot belang en verzoeken u te bezien of een substantiële verkorting van het traject door inzet van meer menskracht mogelijk is.

De Dorpsraad Stompwijk.

C.C. gemeenteraad Leidschendam-Voorburg