N A J A A R S S C H O U W Wilck&Wiericke

DROOGMAKERIJ / STEDELIJK GEBIED
Het dagelijks bestuur van het Wilck & Wiericke maakt bekend dat er vanaf
1 5 n o v e m b e r 2 0 0 2
een schouw (= controle) zal worden gevoerd over het gewoon of dagelijks onderhoud van:

– WATERGANGEN
– WATERKERINGEN
– WATERSCHEIDINGEN
– KUNSTWERKEN (b.v. duikers, stuwen, inlaatwerken e.d.)

Wanneer?
Het schouwen zal vanaf 15 november 2002 door schouwkoppels plaatsvinden. Dit houdt in dat het onderhoud vóór 15 november 2002 moet zijn uitgevoerd!

Wat?
Bij de schouw wordt gecontroleerd of de onderhoudsplichtigen aan hun in de Keur van het waterschap omschreven onderhoudsverplichting hebben voldaan.

De onderhoudsplichtigen zijn de eigenaren of gebruikers van:
– gronden gelegen langs watergangen;
– kadepercelen;
– kunstwerken.

Omschrijving onderhoudsplichten
De onderhoudsplicht bestaat voor wat betreft
HOOFDWATERGANGEN uit het maaien en verwijderen van begroeiingen op de oevers en taluds.
WATERGANGEN uit het:
a) verwijderen van voorwerpen, materialen en stoffen die de af- en aanvoer en/of berging van water hinderen;
b) schonen door het maaien en verwijderen van begroeiingen anders dan die dienen tot verdediging van taluds;
c) instandhouden van de oevers en taluds alsmede de daartoe behorende verdedigingswerken, voor zover dat nodig is om te voorkomen dat door inzakking de af- en/of aanvoer van water wordt gehinderd dan wel aangelegde onderhoudsstroken en/of afrasteringen door inzakking worden bedreigd.

WATERKERINGEN uit het:
a) instandhouden van de grasmat;
b) instandhouden van de oeverbegroeiingen, die dienen tot verdediging van de waterkering;
c) vrijhouden van ruigten, waaronder stekels, netels en distels;
d) snoeien van de aanwezige houtgewassen, zodanig dat het onderhoud en de bereikbaarheid van de waterkering niet wordt bemoeilijkt;
e) bestrijden van wild dat het waterkerend vermogen van de waterkering schaadt;
f) vrijhouden van afval, voorwerpen en materialen;
g) herstellen van beschadigingen, zoals veroorzaakt door gebruik, verkeer, vee e.d.

WATERSCHEIDINGEN uit het:
a) bestrijden van wild dat het waterkerend vermogen van de waterscheiding schaadt;
b) vrijhouden van afval, voorwerpen en materialen;
c) herstellen van beschadigingen, veroorzaakt door verkeer, vee e.d.;
d) instandhouden van de aanwezige begroeiingen en oeverbegroeiingen, die dienen tot verdediging van de waterscheiding.

KUNSTWERKEN uit het vrijhouden van afval, voorwerpen en materialen.

Waarom?
De schouw (controle) heeft tot doel te zorgen dat de watergangen, waterkeringen, waterschei- dingen en kunstwerken zo goed mogelijk aan hun functie kunnen voldoen. Deze functies zijn:
– watergangen: wateraanvoer, -afvoer en -berging.;
– waterkeringen en waterscheidingen: bescherming gebied tegen overstroming;
– kunstwerken: wateraanvoer en -afvoer.

Handhaving?
Als onderhoudsplichten niet op tijd worden uitgevoerd,dan heeft het waterschap de bevoegdheid om de nakoming daarvan af te dwingen. Dit kan door middel van het toepassen van bestuursdwang of het opleggen van een dwangsom.

Waddinxveen, 31 oktober 2002
Het dagelijks bestuur voornoemd,
de secretaris-directeur, W. Nomen
de dijkgraaf, ing. C.M. Kroes

B E K E N D M A K I N G

De dijkgraaf, voorzitter van het Waterschap Wilck en Wiericke, maakt als voorzitter van de Verenigde Vergadering bekend, dat op:
woensdag 27 november 2002
om 20.00 uur een openbare bijeenkomst van de Verenigde Vergadering zal worden gehouden in het kantoor van het waterschap, Herman Heijermanslaan 4 te Waddinxveen.

Op de agenda van deze bijeenkomst staan onder meer de volgende zaken:
· 2e Bestuursrapportage 2002
· Begroting 2003
· Wijziging omslagverordening
· Evaluatie wateroverlast augustus 2002
· Stedelijk waterplan Gouda
· Masterplan Wateroverlast
· Waterkansenkaart
· Gouwe Wiericke-West
· Ontwerppeilbesluit Drooggemaakte Grote Polder
· Aanvullend krediet nieuwbouw gemaal Stein-Oukoop

Ter voorbereiding van deze vergadering zullen de volgende commissies bijeenkomen op de daarbij genoemde data:
Commissie Financiën dinsdag 12 november 2002 om 14.00 uur
Commissie Bestuurszaken dinsdag 12 november 2002 om 15.30 uur
Commissie Waterstaat woensdag 13 november 2002 om 13.30 uur

De bijeenkomsten van de Verenigde Vergadering en de commissies zijn openbaar. Na opening van de vergadering kunnen toehoorders het woord voeren over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen, met uitzondering van agendapunten betreffende het doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen. Een spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. De op de te behandelen onderwerpen betrekking hebbende vergaderstukken liggen vanaf de datum van deze bekendmaking tot de aanvang van de vergaderingen voor een ieder op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur kosteloos ter inzage op het kantoor van het waterschap,
Herman Heijermanslaan 4, 2741 ZJ Waddinxveen, tel. (0182) 62 32 88.
Waddinxveen, 31 oktober 2002
De dijkgraaf van het waterschap, ing. C.M. Kroes