Eerste tariefaanpassing in drie jaar

Afvalstoffenheffing Leidschendam/Voorburg omhoog.

In de kernen Leidschendam en Stompwijk worden voortaan de grijze èn de groene huisvuilcontainers wekelijks geleegd. Inwoners van Leidschendam Voorburg gaan vanaf volgend jaar wel meer betalen voor het ophalen van hun afval. Er komt één tarief voor zowel een als meerpersoonshuishoudens. Dat hebben burgemeester en wethouders van Leidschendam Voorburg besloten.In de huidige situatie bestaan er in beide voormalige gemeenten verschillen op het gebied van afvalstoffen. Inwoners van Voorburg kunnen wekelijks hun huisvuil aan de straat zetten; in de andere twee kernen wordt de ene week groenafval ingezameld, de andere week restafval. Voorburg kent één tarief, voor Leidschendam en Stompwijk gelden gedifferentieerde tarieven. Burgemeester en wethouders willen vanaf 1 januari 2004 voor de hele gemeente een lijn trekken.

Verbetering
Het serviceniveau komt voor alle kernen op hetzelfde niveau te liggen. Voor de bewoners van de bijna achtduizend laagbouwwoningen in Leidschendam en Stompwijk betekent dat een verbetering van de dienstverlening. Zij kunnen voortaan wekelijks beide afvalcontainers aan de weg zetten; momenteel wordt de ene week de groene en de andere week de grijze container geleegd. De verhoogde inzamelfrequentie sluit aan bij de wensen van de bewoners. Uit een vorig jaar gehouden enquête over huishoudelijke afvalstoffen blijkt dat inwoners van deze gemeente redelijk tevreden zijn over de huidige wijze van afval inzamelen. Als gewenste verandering wordt het vaker legen van containers het meest genoemd. Vanaf 1 januari zullen aanvankelijk twee huisvuilwagens dezelfde routes rijden om de minicontainers te legen; in de loop van 2004 zullen nieuwe duo voertuigen van reinigingsbedrijf Avalex beide afvalsoorten gelijktijdig inzamelen.

Kostendekkend
Er komt één kostendekkend tarief van € 273,00 per huishouden; de gemeenteraad neemt hier bij vaststelling van de begroting voor 2004 een beslissing over. De huidige tarieven zijn verre van kostendekkend, omdat zij sinds de fusiedatum niet meer zijn aangepast aan de gestegen afvalbeheerskosten. Voor de tarieven van 2002 heeft de gemeente alleen de inflatiecorrectie toegepast, voor 2003 zijn de tarieven helemaal niet verhoogd.

BTW plicht
De totale kosten van verwijdering en verwerking van afval worden vanaf komend jaar dus weer volledig doorberekend in het tarief. De stijging van deze kosten wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een uitbreiding van de BTW plicht voor gemeenten. Sinds 1 januari 2003 verplicht de rijksoverheid gemeenten 19 procent BTW te betalen voor alle extern uitgevoerde diensten. De gemeente berekent dit bedrag van ongeveer 1,4 miljoen euro aan BTW door aan de inwoners. Naast deze verplichte BTW heffing spelen bij de kostenstijging de verhoging van het serviceniveau in Leidschendam en Stompwijk en de nieuwe bedrijfshuisvesting van Avalex in Hoornwijck een rol.
Meeliften
Het college kiest voor een vast tarief per huishouden en het innen van de afvalstoffenheffing via de energierekening. Deze wijze van innen door middel van maandelijkse voorschotten is zeer efficiënt; de kosten die daarmee gepaard gaan bedragen minder dan één procent van het totaalbedrag.
Een tariefonderscheid naar grootte van huishoudens is in beginsel wel mogelijk, maar als gevolg van aangescherpte privacywetgeving mag de gemeente deze informatie niet meer verstrekken aan een derde partij. Bij een keuze voor een gedifferentieerde heffing kan deze dan ook niet meer meeliften met de energierekening. Als alternatief zou de gemeente de inning zelf ter hand kunnen nemen, maar gelet op de hoge kosten die inning met een aparte aanslag met zich zou brengen, ruim negen procent van de totale kosten, beschouwen burgemeester en wethouders dit niet als een reële optie, omdat deze kosten uiteindelijk weer moeten worden doorberekend in het tarief. Alles overwegende heeft het college dan ook afgezien van tariefdifferentiatie. De gemeenteraad zal het afvalstoffentarief voor 2004 definitief vaststellen bij de behandeling van de gemeentebegroting. Met een tarief van € 273, per huishouden wijkt Leidschendam Voorburg nauwelijks af van de tarieven in omliggende gemeenten.