Hoor en wederhoor Vlietklanden

Ingezonden brief als reactie op de brief van Bart Carpentier Alting, Dorpsketting van 14 februari j.l..
Betreft: Vlietland.
Met verbazing heb ik de ingezonden brief van Bart Carpentier Alting in de Dorpsketting van vorige week gelezen. Hij eindigt met de zin dat “de Socialistische Partij ” middels de “zgn. Vrienden van Vlietland” “misleidende informatie over Vlietland aan het publiek verstrekt met geen ander doel dan zichzelf te profileren”.
Zijn tactiek heeft weinig niveau: bij een tekort aan argumenten, probeer je je tegenstander ‘verdacht’ te maken, zelfs als je daar onwaarheden voor moet publiceren…
Daarom voor alle duidelijkheid:
De ‘Vereniging Vrienden van Vlietland’ is een onlangs opgerichte, onafhanke lijke vereniging, die druk bezig is samenwerking aan te gaan met andere belang enorganisaties die het openbare en groene karakter van het recreatiegebied Vlietland graag willen behouden. De “misleidende informatie” waar de heer Carpentier Alting de Vrienden van Vlietland van beticht lijkt een typisch geval van ‘je tegenstander beschuldigen van zaken waar je jezelf schuldig aan maakt’.
Ik geef een paar voorbeelden:
De heer Carpentier schrijft dat de “nieuwe voorzieningen zodanig goed in het groen worden ingepast dat het gebied ook naar buiten toe zijn landelijke karakter behoudt”. Dat is helaas onjuist.
Op de (vooruitgeschoven) kop van het zogenaamde ‘appartementeneiland’ aan de plas is volgens de plannen een flat van veertien meter hoog gepland. Op pagina 29 van het ontwerpbestemmingsplan valt te lezen dat er op een “relatief stede lijke wijze” gebouwd zal worden, dat deze bebouwing vanaf het water “het ver blijfsrecreatieve gebied zal markeren “ en dat deze “over een grotere afstand zichtbaar zal zijn, als een gebouwd herkenningspunt voor Vlietland”.
Dat betekent dus dat het groene, open karakter van Vlietland na de bebouwing voorgoed verleden tijd zal zijn. In de wijde omtrek zal het uitzicht dan worden bepaald door een veertien meter hoge flatgevel aan de rand van de plas. Boven dien zijn óók nog 102 vrijstaande bungalows (8 meter hoog) met parkeerplaatsen gepland, diverse bedrijfswoningen, meer dan vijf horecagelegenheden (12 meter hoog), winkels, kantoren, magazijnen, een golfterrein met een clubhuis (11 meter hoog), honderden extra parkeerplaatsen, verschillende wegen etc. Een afschrik wekkend perspectief, vinden de Vrienden van Vlietland!
De bewering dat de “openbare toegankelijkheid gehandhaafd blijft” is helaas óók al niet waar:
Van het nu geheel openbaar toegankelijke Vlietland wordt een deel afgesloten voor dagrecreanten, omdat deze ruimte gereserveerd zal zijn voor betalende verblijfsrecreanten. Het totale oppervalk van Vlietland blijft gelijk.
41
Conclusie: het vrij toegankelijke, openbare deel van Vlietland wordt kleiner.
Er is helaas dus wel degelijk sprake van een vermindering van openbare toe gankelijkheid.
De heer Carpentier Alting doet het voorkomen alsof de Tweede Kamer, de Provincie Z H en de gemeente Leidschendam – Voorburg al hebben ingestemd met de plannen. Niets is echter minder waar! Zelfs het plan waar de Vereniging Vrienden van Vlietland zoveel bezwaren tegen heeft, is nog maar een ontwerp bestemmingsplan en ook dat is nog niet eens door de gemeenteraad vastgesteld (dit zal mogelijk op 6 juni a.s pas gebeuren). Andere beweringen die de heer Carpentier doet, worden niet of onvoldoende onderbouwd. Zo stelt hij dat de bebouwing voor de verblijfsrecreatie op “gronden worden gesitueerd waarvan in de praktijk is gebleken dat deze niet of nauwelijks gebruikt worden”. Helaas is daar geen onderzoek naar gedaan, noch wordt vermeld wie deze mening is toegedaan en welke criteria daarbij zijn gebruikt. Bovendien worden de recreatiewoningen (uiteraard) in het gunstigst gelegen stukje Vlietland gebouwd: nl. aan de noordelijke oever van de plas, waar bij mooi weer dus de hele dag de zon schijnt… (De nieuwe, vervangende strandjes zijn overigens langs de A4 gepland…) De mening dat flora en fauna niet worden aangetast, is gebaseerd op een ‘onderzoek’, dat uit niet meer bestaat dan het doen van een aantal waarnemingen gedurende één maand. Dit is ondeskundig, onvol ledig en daarom niet serieus te nemen. Bij het verdedigen van zijn plannen haalt de heer Carpentier Alting dus argumenten aan die of (aantoonbaar) onjuist zijn of niet voldoende worden onderbouwd. Ze hebben echter verstrekkende en zéér ongewenste gevolgen. Als het aan de Vrienden van Vlietland ligt, gaan ze dus niet door en behoudt Vlietland zijn open, openbare en groene karakter! Gelukkig hebben we al vele medestanders: de folders waarmee U bezwaar kon maken bij de gemeente Leidschendam Voorburg zijn in grote aantallen ingestuurd en komen nog steeds binnen. Voor wie zich verder wil informeren: op onze website (www.vriendenvanvlietland.nl) kunt U meer wetenswaardigheden vinden en treft U ook het bezwaarschrift van de Vereniging aan. Op de website van de Gemeente Leidschendam Voorburg kunt U het ”Ontwerp Bestemmingsplan Vlietland noordoost 2005” inkijken. Zodoende kunt U zélf beoordelen wie nou eigenlijk misleidende informatie de wereld instuurt! Sonja Noot, (lid Vereniging Vrienden van Vlietland)