Verslag van de Adviesraadvergadering van donderdag 23 september 2010

Verslag van de Adviesraadvergadering van donderdag 23 september 2010

Op deze vergadering waren aanwezig: wethouder Van Ostaijen, enkele ambtenaren, de leden van de Adviesraad en ongeveer 35 belangstellenden.

Opening

De vergadering wordt geopend door de voorzitter de heer Koos van Wissen.

Mededelingen insprekers

Jac. van Boheemen pleit voor de aanleg van een rotonde bij de kruising N206/Meerlaan. Onlangs is er wederom een ernstig ongeluk gebeurd. De leden van de Adviesraad zijn het volledig eens met dit pleidooi; diverse keren is dit door hen tijdens formeel en informeel overleg met ambtenaren en wethouders van de gemeente aangekaart. Het is een provinciale weg; voor zover de Adviesraad weet is de uitvoering van een rotonde gepland in het jaar 2012 maar het is wenselijk om het eerder uit te voeren. Frank van Vliet bericht dat er op dit moment een trajectstudie van de N206 wordt uitgevoerd. De gemeente is hier nauw bij betrokken. Bij de aanleg van de toevoerroute naar de Nieuwe Driemanspolder zal de N206 worden doorkruist; men streeft er naar om dat ook tegelijkertijd de rotonde aan te leggen.Wethouder Van Ostaijen zegt het probleem te kennen, hij zal op korte termijn contact opnemen met de provincie om te informeren of de aanleg bespoedigd kan worden en als dat niet mogelijk is welke verkeersmaatregelen er mogelijk zijn.

Verslag van de Adviesraadvergadering van 1 juli 2010

Over de informatiebijeenkomst met de bewoners die direct betrokken zijn bij de aanleg van de verbindingsweg (eerste fase) en de plannen voor de aanpak van de reconstructie van de Stompwijkseweg wordt later in deze vergadering gesproken.

Presentatie van de plannen voor de inrichting van de Nieuwe Driemanspolder

De heer D.Stekelenburg, projectleider uitvoering van de Nieuwe Driemanspolder, krijgt het woord. Hij begint met de presentatie van een filmpje over de plannen/het gebied. Het gebied betreft ongeveer 400 hectare. Ongeveer de helft van dit gebied zal droog blijven; de andere helft wordt water. Het gebied wordt aangelegd voor waterberging, voor natuur en voor recreatie. Bij calamiteiten (extra regenval) zal in het gebied, binnen 48 uur, 2 miljoen m3 water (tijdelijk) opgeslagen moeten kunnen worden. In het gebied zullen meerdere voetpaden, laarzenpaden, paardenpaden (w.o. menpaden) worden aangelegd. De boerderijen en huizen die nu langs het Wilsveen en de Voorweg staan zullen blijven. Een deel van het gebied zal moerasachtig worden ingericht; er zullen diverse ecologische oevers komen. Het waterpeil zal in de winter ongeveer 50 cm. hoger liggen dan in de zomer. Bij zware regen kan het waterpeil in het gebied tijdelijk ongeveer 1 mtr. hoger komen te liggen. De initiatiefnemers van de aanleg van het gebied zijn de provincie Zuid-Holland, de hoogheemraadschappen Rijnland en Delftland en de gemeenten Den Haag, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Het is de bedoeling dat Staatsbosbeheer te zijner tijd het gebied gaat beheren/onderhouden. Op dit moment is de projectgroep bezig met het verwerven van gronden. Ongeveer 40% is inmiddels in bezit. De planning is dat de werkzaamheden in 2013 zullen beginnen en dat het 4 of 5 jaar zal duren voordat het gebied gereed/ingericht is.De toevoerroute van het water zal via de huidige (Stompwijkse) Ringvaart en de Limietsloot plaatsvinden. Hiervoor zullen deze wateren tot zo’n 20 à 28 mtr. verbreed moeten worden. Door de aanleg van de Nieuwe Driemanspolder voor recreatie ontstaat een samenhangend gebied met het gebied dat valt onder de gebiedsvisie Stompwijk.

Voortgang projecten Gebiedsvisie Stompwijk

Frank van Vliet, Jantien van den Berg en Evert-Jan van den Akker doen verslag van de voortgang van de diverse projecten. Frank bericht dat de gemeente voor een flinke bezuinigingsopgave staat. De gebiedsvisie Stompwijk zal een onderdeel gaan vormen van de integrale aanpak van het gehele buitengebied van de gemeente (met name dus de Duivenvoorde corridor). Er is binnen de gemeente een projectteam buitengebied gevormd. De werkzaamheden die Frank en Jantien tot nu toe als externe medewerkers uitvoerden zullen vanaf 1 oktober overgenomen worden door het projectteam. Er is een collegevoorstel gemaakt waarin beschreven is hoe er omgegaan moet worden met het buitengebied. Dit voorstel zal in oktober in het college behandeld worden.

Kulturhus

Marianne Rood is de projectleider van het kulturhus. Frank bericht dat er een programmateambijeenkomst is geweest waarbij ook stedenbouwkundigen aanwezig waren. De diverse ontwerpen voor het kulturhus zijn in deze bijeenkomst besproken. De volgende bijeenkomst van het programmateam zal voornamelijk gaan over de exploitatie en het beheer van het kulturhus. Op dit moment wordt er gewerkt aan een aanvraag van z.g. POP-subsidie voor dit project. De realisatie van dit project is overigens niet afhankelijk van deze subsidie; eerder is door de gemeenteraad besloten dat er een kulturhus in Stompwijk moet komen en zijn hiervoor middelen gereserveerd. De aankoop van de grond voor de bouw van het kulturhus en de (senioren)woningen heeft nog niet plaatsgevonden.

Verbindingsweg/omleidingsweg eerste fase

Evert-Jan van den Akker is de projectleider van de verbindingsweg. Hij bericht dat men bezig is met het verwerven van de gronden. In totaal gaat het om 9 percelen waarvan er op dit moment 2 à 3 kunnen worden aangekocht. Een aantal zaken zullen binnenkort worden aangepakt. Zo zijn er door het ingenieursbedrijf plannen uitgewerkt waar de verbindingsweg ten opzichte van het laantje van Van Kampen moet komen te liggen. Binnen 2 of 3 weken zullen de bewoners van dit gebied worden uitgenodigd voor een informatieavond. Dit heeft wat langer op zich laten wachten omdat men voor het hele traject eerst een bodemonderzoek wilde uitvoeren. Inmiddels is besloten om dit gefaseerd te doen. Verder is duidelijk geworden dat de kruising met de Zustersdijk kan worden aangepast (goedkoper) omdat deze dijk geen waterkerende functie meer heeft. Verder zal, naar verwachting binnen 1 maand het luchtkwaliteits- en geluidsonderzoek gereed zijn. Tot slot wordt nog aangegeven dat er is afgesproken om bij de presentatie van het definitieve ontwerp eerste fase van de Verbindingsweg (voor de gemeenteraad) dit ook een doorkijk moet omvatten naar de verbindingsweg tweede fase.

Recreatief knooppunt

Voor de plannen voor de realisatie van het recreatief knooppunt bij het tunneltje (Kostverlorenweg) wordt vóór 1 oktober bij de provincie z.g. POP-subsidie aangevraagd. Omdat de gemeente moet bezuinigen is de realisatie van dit project mede afhankelijk van het verkrijgen van deze subsidie. De werkzaamheden voor het recreatief knooppunt worden aan het projectteam overgedragen. Jantien zegt dat op dit moment nog niet bekend is wie de nieuwe projectleider wordt.  Zodra de namen van het projectteam en de verantwoordelijke projectleiders bekend zijn zullen deze in de Dorpsketting worden gepubliceerd.

Menroutes

Er zijn plannen gemaakt voor de aanleg van menroutes door het buitengebied. Een deel van deze paden zal langs/door de Nieuwe Driemanspolder gaan lopen. Het is de bedoeling dat naast de menpaden ook een ruiterpad wordt aangelegd. De tekeningen van het voorlopig ontwerp van deze paden zijn ter vergadering aanwezig.

Verspreid liggend glas

Frank vertelt dat voor de projecten waarvoor in het kader van de ruimte voor ruimteregeling overeenstemming is bereikt, de beroepstermijn inmiddels is verstrekken. Voor zover hem bekend zijn er geen bezwaren ingediend en kunnen op korte termijn de aanvragen voor het bouwen van woningen worden ingediend. Voor een aantal projecten is nog geen overeenstemming mede omdat de financiële mogelijkheden onvoldoende zijn. Zoals eerder gemeld heeft het ministerie van VROM/LNV voor het saneren van deze projecten een subsidiebedrag beschikbaar gesteld. Eind 2010 moet duidelijk zijn hoe dit subsidiebedrag zal worden ingevuld. Rob van Dijk voert namens het projectteam dit project uit.

Stompwijkseweg

Frank bericht dat in 2003 voor de opknapwerkzaamheden van de Stompwijkseweg plannen zijn gemaakt. Deze zijn in het kader van de toen nog te ontwikkelen gebiedsvisie (nog) niet uitgevoerd. Inmiddels is in de gebiedsvisie aan de Stompwijkseweg een andere functie gegeven. Omdat het huidige wegdek en de beschoeiing erg slecht worden is door de gemeenteraad verzocht om aangepaste plannen te maken om deze weg op te knappen, passend bij  de nieuwe bestemming. De plannen zullen in de zomer van 2011 in de gemeenteraad besproken te worden. Bij de uitwerking van de plannen zullen de Adviesraad en het programmateam worden betrokken. Het is de bedoeling dat de herinrichting en grondige opknapwerkzaamheden van het traject ‘Dr. van Noortstraat’ pas worden uitgevoerd nadat de omleidingsweg gerealiseerd is.

Kavelruil buitengebied Stompwijk en omgeving

Coby van Boheemen, als voorzitter van de van de LTO afdeling Rijn en Vlietlanden geeft een toelichting op de plannen. Mede door het groter worden van de boerenbedrijven is het zeer gewenst dat er wat wordt gedaan aan de versnippering van de kavels in het gebied. Schaalvergroting is voor de boeren noodzakelijk, aldus Coby. Het gebied betreft een oppervlakte van ongeveer 3.600 ha. Het streven is om 5% hiervan te verkavelen. De verkaveling zal op vrijwillige basis plaatsvinden. Een aantal bedrijven heeft interesse in de plannen. Het is te verwachten dat de provincie akkoord zal gaan met de kavelruil en dat zij subsidie beschikbaar zal stellen. Indien mogelijk wordt in de plannen de realisatie van fiets- en wandenpaden (boerenlandpaden) meegenomen.

Rondvraag en sluiting

Arnold van Swieten vraagt aandacht voor de aanleg door Rijnland van een (riool)persleiding van Stompwijk naar Zoeterwoude. Evert-Jan bericht dat hij Rijnland heeft geadviseerd om hierover contact op te nemen met de Adviesraad.Tot slot memoreert Koos dat dit de laatste vergadering is waarbij Frank en Jantien aanwezig zijn omdat de gemeente de overeenkomst met APPM vanaf 1 oktober niet zal voorzetten. Hij dankt beiden (met bloemen) heel hartelijk voor de bevlogen en prettige samenwerking in de afgelopen 4 jaar. De betrokkenheid van beiden bij de samenstelling van de gebiedsvisie Stompwijk en de open wijze van werken zijn altijd erg inspirerend geweest. De Adviesraad zal beiden gaan missen als projectleiding maar ook als persoon. Wethouder van Ostaijen vindt dat met de inzet van Frank en Jantien er veel goede zaken gedaan zijn voor Stompwijk. Hij dankt beiden hiervoor en zegt hierbij toe dat het college garandeert dat het proces dezelfde aandacht zal blijven krijgen; de gemeente staat borg voor een goede doorloop en continuïteit.Koos bedankt alle inleiders van vanavond voor hun toelichting en sluit de vergadering.Namens de Adviesraad

Aad Janson, secretaris