Parochie HH Petrus en Paulus van start

 

Na jaren van voorbereiding is het nu zover. Op 1 oktober gaat de nieuwe parochie HH. Petrus en Paulus van start. Alle acht parochies van Leiden en ommelanden gaan hierin op. Er komt een nieuw pastoraal team voor de nieuwe parochie, bestaande uit de pastoors Jaap van der Bie en Jeroen Smith, de pastoraal werkers Marlène Falke en Bas van Pampus en op korte termijn verwachten we ook nog een diaken. Dit vijftal gaat verantwoordelijkheid dragen voor de pastorale en liturgische zorg.

Wat betekent dit nu concreet voor de H.Laurentius?

Pastoor van der Bie is vanaf 1 oktober geen pastoor meer van de H. Laurentius, maar van de nieuwe parochie. Omdat alle parochies worden opgeheven betekent dat ook het kerkbestuur ophoudt te bestaan. De Laurentius gaat verder als parochiekern en krijgt een beheerscommissie die de plaats inneemt van het oude bestuur. Hierin zullen voornamelijk de voormalige bestuursleden zitting nemen. Op parochieel niveau is er vanaf 1 oktober een centraal parochiebestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van de acht voormalige parochies. De beheerscommissie zal zich voornamelijk bezighouden met onderhoud en exploitatie van de kerkgebouwen in hun kern. Daarnaast is er een pastoraatgroep die de verbinding vormt met het pastorale team.

 Merkt u er iets van in de praktijk?

Naar alle waarschijnlijkheid niet veel. Het motto is “centraal wat moet, decentraal wat kan’’. Dat houdt in dat het secretariaat gewoon blijft functioneren, en dat u bij hen altijd terecht kunt met uw vragen en intenties. Voorlopig blijft het nummer van de centrale telefoon voor de drie parochies aan de Oostkant van Leiden gehandhaafd. Gelden van de parochie H.Laurentius zijn ‘’geoormerkt’’, wat inhoudt dat ze ter beschikking blijven van deze geloofsgemeenschap. Dat geldt ook voor de opbrengsten van de Kerkbalans.

De pastoraatgroep, die al enige tijd actief is in de parochie, zal nog meer dan voorheen de schakel vormen tussen pastores en parochianen. Er is geregeld contact en binnen het pastorale team is een territoriale verdeling gemaakt;  pastoor Jaap van der Bie en pastoraal werker Marlène Falke zijn de eerst verantwoordelijken voor de kernen De Goede Herder, St.Jan en H.Laurentius.

De bisschop heeft besloten dat er twee vaste priesterassistenten aan de beide pastoors worden toegevoegd, die gaan meedraaien in het liturgisch rooster. Zij krijgen daartoe een zending van de bisschop. In Stompwijk en Zoeterwoude Dorp zal em. pastoor Banning wat vaker voorgaan. Bovendien vindt de bisschop dat er aan woord- en communievieringen een einde moet komen, behalve in bijzondere omstandigheden als de pastoor dat wenselijk acht. Er komen echter meer eucharistievieringen.

 De komende drie maanden vormen een overgangsperiode. Dat betekent dat afspraken die zijn gemaakt met anderen gewoon doorgaan. Daarnaast is het mogelijk dat er zaken worden bijgesteld. We moeten opnieuw beginnen, maar wel met de zekerheid dat er een vruchtbaar en inspirerend verleden achter ons ligt. Maar met het oog op de toekomst moeten we de krachten bundelen en zorg dragen dat het evangelie van Jezus Christus verder wordt gedragen. Investeren in een nieuwe uitdaging! We gaan ervoor.