Kerkelijke vieringen

Bekend zijn de kerkelijke grote feestdagen van Kerstmis Pasen en Pinksteren. Bekend zijn de vieringen, die wij sacramenten noemen, zoals de doop, het vormsel, de eucharistie, de zondevergeving, priesterschap, huwelijk en de zalving. Het zou met deze laatstgenoemde vieringen best eens een quiz kunnen worden rond de vraag: wie kent de sacramenten en wie wil ze allemaal opnoemen? Waar we zoiets wel eens doen beginnen er enkelen met te zeggen: het zijn er toch 6 of 7, het getal weet ik wel, maar om ze allemaal op te noemen? Hoever zou U gekomen zijn? We staan nu stil bij de zalving. De oude benamingen waren laatste sacramenten, bedienen sacrament der stervenden…. Daar is nu in de loop der tijden een verandering in gekomen. Het is een oud oosters gebruik om een gast bij ontvangst te besprenkelen met welriekend water en zijn hoofd te zalven. In Egypte is het gebruikelijk om bij een bruilofts feest de gasten geurende bloemen te geven en lekker ruikende olie te overhan digen. Men vindt in de bijbelse verhalen vele malen dat er gezalfd
wordt met olie. Bekend is het verhaal dat een boetvaardige vrouw de voeten van Jezus komt zalven met welriekende olie als hij bij Simon de melaatse aan tafel aanligt. Het Griekse woord voor zalf of olie is;”Chrisma”, daar komt het woord Christus vandaan. Iemand die doet wat God graag wil is een Gezalfde, een Christus. Binnen de kerk gebruiken we de z.g.”ochtend olie”, waarvan de kinderen weten dat dit bij de doop wordt gebruikt. We hebben de z.g.”middag olie”, waarvan de kinderen weten dat dit bij het vormsel en de priesterwijding wordt gebruikt, je begint dan aan de middag van je leven. We hebben de z.g “avondolie,waarvan de kinderen weten dat deze wordt gebruikt bij mensen die de levensavond ingaan. Deze “Avondzalving” gebeurt nu veelal in een Viering met meerdere leeftijdgenoten en nog ouderen. In Huize Emmaus doen wij dit al jaren op de laatste zondag van het kerkelijke jaar en dat is dit jaar op 23 November, om 3 uur het feest van Christus Koning. Er zijn vragen opgekomen of we ook in de Stomp wijkse parochie deze gezamenlijke ziekenzalving kunnen vieren met allen, die dit graag willen ontvangen als teken van zegen en kracht. Het voorstel is om dit dan te vieren op de 1e zondag van de Advent en wel op 30 November om 3 uur. Een viering in de kerk met hen,die dit sacrament willen ontvangen en familieleden en vrienden die dit willen meevieren. Denkt U eens hierover na en laat het dan horen. U kunt U opgeven bij het secretariaat op de pastorie op maandag, woensdag of vrijdagmorgen of bij ondergetekende. We horen er nog van.

B.v.d.Plas, pastoor, pastorie Zuidbuurt, 5801215