Vergadering Wilck en Wiericke

B E K E N D M A K I N G

De dijkgraaf, voorzitter van het Waterschap Wilck en Wiericke, maakt als voor zitter van de Verenigde Vergadering bekend, dat op:
woensdag 26 november 2003 om 20.00 uur een openbare bijeenkomst van de Verenigde Vergadering zal worden gehouden in het kantoor van het waterschap, Herman Heijermanslaan 4 te Waddinxveen. Op de agenda van deze bijeenkomst staan onder meer de volgende zaken:
* 2e Bestuursrapportage 2003
* Begroting 2004 en meerjarenbegroting 2004 2008
* Aangaan intentieverklaring Gouwe Wiericke West
* Besluitvorming Nieuwe Driemanspolder (indicatie en kostenverdeling toekomstige gebiedsinrichting)
* Duurverlenging Waterbeheersplan 2000 2004
* Aanpassen legestarieven
* Correctie Beperkte Legger

Ter voorbereiding van deze vergadering zullen de volgende commissies bijeenkomen op de daarbij genoemde data:
* Commissie Financiën; maandag 10 november 2003 om 14.00 uur
* Commissie Bestuurszaken; woensdag 12 november 2003 om 15.30 uur
* Commissie Waterstaat; woensdag 12 november 2003 om 13.30 uur

De bijeenkomsten van de Verenigde Vergadering en de commissies zijn openbaar. Na opening van de vergadering kunnen toehoorders het woord voeren over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen, met uitzondering van agendapunten betreffende het doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen. Een spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. De op de te behandelen onderwerpen betrekking hebbende vergaderstukken liggen vanaf de datum van deze bekendmaking tot de aanvang van de vergaderingen voor een ieder op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur kosteloos ter inzage op het kantoor van het waterschap, Herman Heijermanslaan 4, 2741 ZJ Waddinx veen, tel.0182 623288. Waddinxveen, 5 november 2003

De dijkgraaf van het waterschap, ing. C.M. Kroes