Het C jaar, het Lucas-jaar

De wereldkerk begint komende zondag een nieuw kerkelijk jaar met de 1e zondag van de advent. We gaan dan de voorbereidingstijd in op weg naar Kerstmis. Sinds een aantal jaren heeft de kerk vastgesteld, dat er een jaar lang in ieder weekend een gedeelte gelezen wordt uit het levensverhaal van Jezus volgens een bepaalde evangelist. Wij gaan nu met de advent een jaar lang het evangelie lezen, zoals Lucas ons dat heeft doorgegeven. Wij noemen dit jaar het “jaar C “, het z.g. Lucasjaar. Wij hebben nu een jaar lang het levensverhaal van Jezus gelezen, zoals Marcus ons dat heeft doorgegeven. Het A jaar is het Mattheus jaar. Mattheus was een apostel, hij heeft Jezus gezien en gehoord gedurende 3 jaren. Marcus moet Jezus een keer gezien hebben op die laatste levensavond, na het avondmaal, vlak voor de veroor deling en de kruisiging. Hij is daarna tot de volgelingen van Jezus gekomen. Lukas komt uit de Stad Antiochie in Syrie. Daar is mogelijk het oudste centrum geweest van heidenen,die tot de christelijke geloofsbeweging zijn overgegaan. Lukas was een niet jood, een z.g.heiden. Hij moet arts geweest zijn en mogelijk tot het christendom gekomen zijn door Paulus. Paulus heeft Jezus ook nooit gezien, maar door een verschijning vanuit de hemelen is hij tot het christendom vergegaan, nadat hij enige tijd als rechtzinnige Jood de Christenen had vervolgd. Lukas schrijft het Jezus evangelie, maar ook het boek ”De handelingen van de Apostelen”, de geschiedenis van de eerste kerkgemeenten. Lukas gaat met Paulus de missiereizen maken door de niet joodse wereld van Griekenland en omgeving. Hij schrijft steeds over “wij” en dan bedoelt hij Paulus en zichzelf. Lukas zou je kunnen vergelijken met een achterkleinkind, die veel van zijn overgrootvader wil weten en daarom de laatste oudooms of de tantes wil horen, wat zij zich nog over zijn overgrootvader kunnen herinneren. Als Lucas
4
zijn evangelie gaat schrijven dan zitten we al rond het jaar 90. Dan is er al veel veranderd sinds de tijd van Jezus. Jezus trok op met de armen, de gebrekkigen, de zieken en uitestotenen. De eerste volgelingen van Jezus na zijn kruisdood en opstanding waren ook de armen en uitgestotenen, maar als Lukas in de geloofsgemeenschap komt, dan zijn er ook al welgestelden in de kerk opgenomen, vandaar dat Lukas ook deze mensen een plaats geeft. Lukas kondigt een nieuwe tijd aan en begint zijn verhaal met de groten der aarde te noemen. Hij begint zijn verhaal met “In de dagen van Keizer Augustus, toen Quirinus landvoogd was en Annas en Kajafas de hogepriesters waren,toen kwam het woord van God tot 2 eenvoudige vrouwen, Elisabeth en Maria. Zij juichen tot God, omdat de machtigen van de troon worden gestoten en de geringen door God hoog worden geacht. Jezus is de deur naar die nieuwe wereld”. Omdat welgestelden tot de kerk zijn gekomen zegt Lukas: ”mensen die bezittingen hebben zijn welkom, als je je bezit maar niet opstapelt. Als je ervan uitdeelt en er goed mee doet, dan sta je toch bij God goed aangeschreven”. Vervolgens zegt Lukas in het verhaal van Martha en Maria dat je het juiste moment moet benutten en dat je nooit moet zeggen: had ik toen maar.. Dan sta je niet in Jezus levenslijn. Vervolgens zegt Lukas: “als een boom geen vruchten draagt, hak die niet meteen om maar neem de tijd, laat die nog even staan”. Lukas is minder radicaal dan Jezus soms is. Hij plaatst Jezus woorden in zijn tijd en dat is: neemt de tijd en doet wat er van je wordt verwacht, doet goed en ieder met zijn eigen talenten.Wij gaan Lukas een jaar lang lezen, komt U een jaar lang in de weekenden mee luisteren en overdenken. Graag vanaf de 1e zondag van de advent een tot ziens en horen en samen overdenken hoe wij God voelbaar moeten maken in onze wereld. Tot ziens.
De zalving van hen die de levensavond hebben mogen bereiken.
Zondag 30 november, de eerste zondag van de advent is de viering rond deze zalving. Het is de eerste keer, er zijn een pracht aantal mensen, die in die viering de zalving willen ontvangen en als gezalfden de komende levenstijd willen ingaan. De plaats van viering is de zaal aan de overkant van de kerk. Dat is nodig om ook daarna met familie en koor nog even koffie te drinken en samen te zijn. De viering is om 3 uur. Graag tot ziens.

B.v.d.Plas pastoor