Wilck en Wiericke

B E K E N D M A K I N G

Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Wilck en Wiericke maken ingevolge artikel 73, tweede lid Waterschapswet bekend dat op 26 november 2003 is besloten om de Legger Watergangen en Waterkeringen vast te stellen. De Legger registreert de verantwoordelijkheid van de onderhoudsplichtigen en de onderhoudsverplichtingen en de functie van de waterstaatswerken. Tevens valt uit de Legger op te maken hoe ver de waterstaatswerken en beschermingszones zich uitstrekken. Op grond van artikel 73 van de Waterschapswet ligt het besluit en bijbehorende Legger gedurende zes weken na deze bekendmaking ter inzage. Belanghebbenden kunnen tijdens kantooruren het besluit en bijbehorende Legger inzien in het kantoor van het Waterschap Wilck en Wiericke, Herman Heijermanslaan 4, te Waddinxveen. Tegen het besluit kan op grond van artikel 153, eerste lid onder a van de Waterschapswet door belanghebbenden binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift worden ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Ook na het indienen van een beroepschrift blijft de inhoud van het besluit van kracht. Als u beroep instelt kunt u in spoedeisende gevallen tevens aan de president van de rechtbank te Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt in werking op de achtste dag na die van deze bekendmaking.

Kantoor Waterschap Wilck en Wiericke gesloten op 2 januari 2004.
Het bestuur van het waterschap Wilck en Wiericke deelt u mee, dat het waterschapskantoor de werkdag na Oud en Nieuw (2 januari 2004) gesloten is. Voor eventuele noodgevallen, zoals wateroverlast bij hevige regenval of dijkdoorbraak, etc. kunt u gewoon het kantoor van het waterschap bellen (0182 623288). U wordt dan middels een antwoordapparaat verder geïnformeerd.

Wij wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe
Waddinxveen, 17 december 2004.

Het bestuur van het waterschap Wilck en Wiericke,
de dijkgraaf, ing. C.M. Kroes
de secretaris, W.Nomen.