Bestemmingsplan en het Beeldkwaliteitsplan

Bestemmingsplan kern Stompwijk:

De Gemeente Leidschendam is halverwege 1997 gestart met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de Kern van Stompwijk. Daarbij heeft men in het begin van het project informatiebijeenkomsten gehouden en zijn wensen van bewoners en belanghebbenden geïnventariseerd. Op 21 maart 2000 zijn de beleidsdoelstellingen en in juli 2000 het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld door B&W.

Op 8 september 2000 is de eerste inspraakronde gestart waarbij het voorontwerp bestemmingsplan 4 weken ter inzage heeft gelegen. De bewoners en belanghebbenden konden gedurende deze periode bezwaar maken tegen de inhoud van dit voorontwerp door middel van een inspraakreactie.

Op basis van deze inspraakreacties heeft de gemeente het voorontwerp op een aantal punten aangepast. Alvorens het bijgestelde plan wordt gepubliceerd heeft de gemeente verzocht of de Dorpsraad haar visie wilde geven op de voorgenomen reacties van de gemeente op de vele inspraakreacties. Vorige week maandag (26 augustus) is in de Dorpsraadvergadering met de gemeente hierover gesproken.

De reactie van de Dorpsraad heeft zich, naast enkele kleine wijzigingsvoorstellen, toegespitst op vooral de ontwikkeling van enkele locaties waar de gemeente een wijzigingsbevoegdheid voor heeft aangegeven. Alhoewel een wijzigingsbevoegdheid altijd nog een mogelijkheid geeft om later bij concrete invulling te reageren, vonden wij nu reeds een reactie gewenst.

Dit betrof zowel de beoogde bebouwing van de dijk van de Jan Koenensloot als de bebouwing van de groenstrook tussen de achterkant van het industrieterreintje aan de Huyssitterweg en de achterkant van de Dr. Van Noortstraat. De dorpsraad heeft gewezen op bezwaren van woningbouw op beide locaties. De Dorpsraad heeft daarbij aandacht gevraagd voor de parkeer- en ontsluitingsproblemen in de bestaande aangrenzende bebouwing (Santhorst- en Van Merodebuurt) en de recreatiemogelijkheid die de dijk nu biedt voor de kinderen uit de buurt. Voor bebouwing met woningen van de groenstrook achter het industrieterrein heeft de Dorpsraad de mogelijke nadelige consequenties voor de bedrijfsuitoefening van de bestaande bedrijven aangegeven. Het toestaan van een beperkte uitbreiding van de bestaande bedrijven ligt hierbij meer voor de hand.

In het gehele bestemmingsplan worden meerdere mogelijkheden geboden voor bebouwing. Tijdens het overleg hebben wij de gemeente verzocht om na te gaan of er nog andere locaties zijn waarop bebouwing op kleine schaal mogelijk is.

Voor belangstellenden is de schriftelijke reactie van de Dorpsraad vanaf eind deze week in te zien in de bibliotheek en op de WEBsite van www.Dorpsketting.nl.

Het concept beeldkwalteitsplan

Net voor de vakantieperiode heeft de dorpsraad op 26 juni het Concept-Beeldkwaliteitsplan besproken. Dit plan vormt een belangrijke leidraad bij de beoordeling van bouw- en inrichtingsplannen van zowel bedrijven, particulieren, waterschap, etc. Ook worden hierin voorstellen gedaan voor een gewenste inrichting van straten en pleinen binnen de kern Stompwijk. Het beeldkwaliteitsplan vormt een belangrijke bijlage bij het nog vast te stellen bestemmingsplan Kern Stompwijk. Na de bijeenkomst op 26 juni heeft de Dorpsraad een schriftelijke reactie gezonden aan het college van burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraad. In deze reactie zijn wij onder andere ingegaan op de voorstellen voor de inrichting van het gebied Dorpshuis/kerkplein, inclusief de voorgestelde verplaatsing van de bibliotheek, de (volgens de Dorpsraad) ongewenste bebouwing van het parkeerterreintje van het Blesse Paard op de hoek van de Meerlaan, de herinrichting van het Meerlaangebied met een plein(tje) voor de winkels, enz. Wij hebben ook aandacht gevraagd voor behoud van voldoende parkeervoorzieningen bij de herinrichting van bijvoorbeeld de Dr. Van Noortstraat en verzocht om in het plan meer aandacht te besteden aan (het behoud van) de karakteristieke bruggen in Stompwijk. Tenslotte hebben wij verzocht of de gemeente, na vaststelling van het Beeldkwaliteitsplan, wil aangeven wanneer zij de invulling van de verschillende voorgestelde inrichtingsactiviteiten wil oppakken, waarvoor de gemeente zelf verantwoordelijk is.

Een ieder die belangstelling heeft voor de bovengenoemde reactie van de Dorpraad op het concept-Beeldkwaliteitsplan, kan deze inzien in de Bibliotheek, of door een bezoek aan de WEB-site van de Dorpsketting www.dorpsketting.nl.

Namens de Dorpsraad

Koos van Wissen

Reactie Dorpsraad op Beeldkwaliteitsplan

In deze notitie geeft de dorpsraad (in nieuwe samenstelling) een reactie op het concept beeldkwaliteitsplan d.d. april 2002.
Vooraf wil de dorpsraad opmerken dat zij het belang en de waarde van een beeldkwaliteitsplan (BKP) van groot belang vindt voor de verdere ontwikkeling van Stompwijk. Dit BKP vinden wij dan ook een uitstekend initiatief. Het BKP geeft duidelijkheid, maar ook verplichtingen naar vele partijen zoals bedrijven, bewoners, gemeente, enz. Daarnaast schept een dergelijk plan ook verwachtingen. Vele onderdelen in het plan hebben betrekking op inrichtings- en infrastructuuraspecten, waarvoor de gemeente als eerste verantwoordelijk is. Wij gaan er dan ook vanuit, dat na vaststelling van dit plan vanuit het gemeentebestuur de nodige initiatieven worden genomen voor de invulling van deze onderdelen uit het plan, inclusief het tijdig reserveren van de hiervoor benodigde financiële middelen. Om de vertaling van het BKP naar concrete acties inzichtelijk te maken, stellen wij voor om na vaststelling van dit BKP een Projectenplan op te stellen (incl. een globale tijdsplanning) waarin door u wordt aangegeven welke activiteiten wanneer zullen worden aangepakt.

In onderstaande punten gaat de dorpsraad nader in op het concept-plan. In deze reactie zitten wellicht aspecten die in eerst instantie thuis horen bij het concept-bestemmingsplan of het nog op te stellen verkeers- en vervoersplan. Echter, voor de samenhang en context van onze reactie op het Beeldkwaliteitsplan hebben wij deze aspecten ook hierin meegenomen.

A. Ontsluiting
Hazepad: In het plan is aangegeven dat er weinig relatie is tussen enerzijds de Meerlaanbuurt en de Waterviolierbuurt en anderzijds het oude lint langs de Stompwijkse vaart. De Dorpsraad vindt een aantrekkelijke, sociaal veilige verbinding tussen de Dr. Van Noortstraat, de Waterviolierbuurt en zomogelijk ook de Meerlaanbuurt. De voorkeur gaat hierbij uit naar een verbetering van het huidige Hazepad/Achterpad in de vorm van combinatie fiets- en voetpad. Indien dit niet mogelijk is een ander (fiets)pad in de zeer naaste omgeving van het Hazepad en de school gewenst.

Doodlopende straten: Volgens het plan zou er meer gestreefd moeten worden naar een meer vloeiend patroon van wegen. De dorpsraad betwijfelt of het doortrekken van doodlopende straten een substantiële meerwaarde oplevert voor de beeldkwaliteit. Bovendien zijn doodlopende straten in kinderrijke woonwijken uit het oogpunt van verkeersveiligheid een verademing. De dorpsraad geeft dan prioriteit aan verkeersveiligheid (in combinatie met voldoende parkeervoorzieningen).

Bedrijfsterreinen: Bij een mogelijke uitbreiding van bedrijfsterreinen is het ten zeerste gewenst om een relatie te leggen tussen de soort en aard van de te vestigen bedrijven en de noodzakelijke/vereiste ontsluiting. Een verdere belasting van de Dr. Van Noortstraat met bedrijfsverkeer moet worden voorkomen.

Ontsluiting: Meerdere malen wordt in het plan gesproken over het zware vracht- en sluipverkeer dat als grote belemmering wordt gezien. Er wordt echter geen adequate oplossing aangedragen. In het kader van een eerdere inspraakronde voor een verkeers- en vervoersplan is het voorstel gedaan voor een rondweg om de kern van Stompwijk, zodat het zware verkeer niet meer door het dorp hoeft te gaan. Wij vragen dan ook nadrukkelijk aandacht voor de genoemde verkeersproblematiek in relatie tot de ontsluiting van de tuinbouw- en bedrijfslocaties.

Parkeren
Met de in het plan genoemde herinrichting van straten en mogelijke bouw van extra woningen spreken wij onze zorg uit voor de parkeerconsequenties hiervan, aangezien binnen de huidige infrastructuur er weinig uitwijkmogelijkheden aanwezig zijn.

Parkeervoorziening vrachtwagens. De Dorpsraad constateert een verdere toename van de hoeveelheid vrachtwagens in en buiten de dorpskern van Stompwijk. Wij vragen u om de mogelijkheden te laten onderzoeken om een adequate parkeervoorziening te maken voor vrachtwagens buiten de dorpskern, met een directe ontsluiting op de provinciale weg. Over concrete mogelijkheden wil de dorpsraad graag meedenken.

B. Aandachtsgebieden
Aandachtslocatie 1:

Bibliotheek: Tegen de beoogde verplaatsing van de bibliotheekfunctie hebben wij geen bezwaar. Naast de genoemde optie in het beoogde Welzijnscentrum verzoeken wij allereerst de mogelijkheid te onderzoeken voor vestiging in een (eventueel bestaand) pand in naaste omgeving van de school, al dan niet in combinatie met andere functies. Uiteraard kunnen wij alleen instemmen met een verplaatsing indien de (financiële) mogelijkheden voor een nieuwe locatie daadwerkelijk aanwezig zijn.

Herinrichting kerkplein en terrein dorpshuis: De dorpsraad kan zich vinden in een aanpassing van een samenhangende herinrichting van deze twee terreinen. Wij verzoeken na te gaan op welke wijze een herinrichting kan bijdragen aan een ontmoetingsfunctie voor meerdere doelgroepen.
Het voorstel van een zelfde type en kleur bestrating spreekt aan, waardoor meer eenheid en samenhang tussen beide locaties gecreëerd kan worden. Wel vindt de dorpsraad het realiseren van voldoende parkeervoorzieningen een belangrijk uitgangspunt voor de herinrichting.

Aandachtslocatie 2:
Welzijncentrum Meerlaan: Hier is inderdaad een kwaliteitsslag gewenst. Echter, aanpassing van het gebouw vereist ons inziens wel dat de positionering en nok- en goothoogte dienen aan te sluiten bij bebouwing in de bestaande omgeving d.w.z. in lijn met bestaande bouw aan de Meerlaan (woningen tussen welzijnscentrum en Blesse Paard), waardoor de samenhang versterkt wordt.

Herinrichting Meerlaangebied: Het creëren van een ontmoetingsplaats met enige speelvoorzieningen wordt ondersteund. Echter, de wenselijkheid van de (relatief) grootschalige opzet in het plan wordt betwijfeld. Ons inziens zal in overleg met omwonenden gezocht moeten worden naar een aangepaste opzet met een aanvaardbaar evenwicht tussen de gewenste ontmoetingsfunctie, de veiligheid van spelende kinderen en voldoende parkeervoorzieningen voor bewoners en bezoekers van de winkels. Het versterken van het laankarakter van de Meerlaan door aanplant van bomen wordt als positief ervaren.
Verder verzoeken wij om de eerder door de Dorpsraad geuite wens voor de herinrichting van het grasveldje aan de oostzijde van Meerlaan (bijvoorbeeld als speelvoorziening) in het plan mee te nemen.

Verder heeft de dorpsraad zeer grote twijfels ten aanzien van bebouwing van het pleintje tegenover het Blesse Paard. Enerzijds doordat de ernaast gelegen woonboerderij in de verdrukking komt en anderzijds (wederom) het gemis aan parkeervoorzieningen. Wel vinden wij een kwaliteitsverbetering van het pleintje gewenst. Wij verzoeken de gemeente nadrukkelijk om in overleg met de eigenaar de mogelijkheden van herinrichting te bezien. Gezien het beeldbepalende karakter van dit pleintje vinden wij een inspanningsverplichting vanuit de gemeente voor aankleding met groen en bestrating hier zeker op z’n plaats. Naar ons idee zou hierbij gedacht kunnen worden aan het realiseren van een samenhang met de erfafscheiding van het Blesse Paard waardoor er een mooie entree van de Meerlaan kan worden gecreëerd.

C. Inrichting openbare ruimte
Bestrating en inrichting
De padenstructuur in het dorp dient verbeterd te worden voor de sociale en verkeersveiligheid.
Verder is de dorpsraad van mening dat een beter op de voetgangers en fietsers toegesneden inrichting van de Dr. Van Noortstraat van belang is. Wij verzoeken de gemeente daartoe te onderzoeken op welke wijze realisatie hiervan mogelijk is, in combinatie met de vereiste parkeervoorzieningen voor de bewoners. De in het BKP voorgestelde suggesties lijken ons inziens niet aan de veiligheidseisen voor alle groepen weggebruikers te voldoen. Het schrappen van parkeermogelijkheden in het plan vindt plaats zonder hiervoor een alternatief te bieden. Wij realiseren ons dat de herinrichting van de Dr. Van Noortstraat een gecompliceerd vraagstuk is, waarover wij in het kader van het nog op te stellen Verkeers- en vervoersplan graag actief willen meedenken.

Beeldbepalende elementen
Voor Stompwijk geldt dat de bruggen en de beschoeiing bepalend zijn voor de beeldkwaliteit van de lintbebouwing in het dorp. Wij missen daarvoor concrete suggesties in het plan. Met name geldt dit voor de beeldkwaliteit van de niet-openbare bruggen. Wellicht is een uitwerking hiervan in een bruggenplan een mogelijkheid. Ook stellen wij in dat kader voor om de mogelijkheden te bezien voor het verlenen van subsidie voor (onderhoud en/of herstel van) monumentale bruggen.
Verder kan de beeldkwaliteit worden verbeterd door voor de beschoeiing van de Stompwijksevaart (noordzijde) ook kwaliteitseisen te stellen. Met name de aanpassingen van de afgelopen jaren door het waterschap zijn voor de beeldkwaliteit zeker geen verbetering.
In het kader van de bovengenoemde constateringen zijn de genoemde aanbevelingen van erfinrichting en -afscheiding in het plan wel erg gedetailleerd.

Groen inrichting: Alhoewel in het plan wel enige aandacht is voor de groenvoorzieningen, zou het de uitstraling van het dorp ten goede komen indien met name het openbare groen nadrukkelijker wordt meegenomen. Op dit moment wordt de kwaliteit en kwantiteit van het openbaar groen als sober en minimaal ervaren. Overigens vereist dit niet alleen een inspanning van de gemeente voor de inrichting maar vooral ook van het beheer.

Wijzigingsbevoegdheden
Voor de in het plan weergegeven locaties voor bebouwing zijn voor de meeste locaties (III t/m VI) ook het type huizen vermeld. De dorpsraad is van mening dat dit nu niet relevant en nog te vroeg is. Dit moet t.z.t. gebeuren op basis van de nog vast te stellen Stompwijkse woningbehoefte (naar doelgroep).
Ten aanzien van de wenselijkheid van wijzigingsbevoegdheid nr. II hebben wij grote twijfels. Enerzijds vanuit het behoud van de doorkijk en het open karakter langs de Jan Koenensloot en anderzijds gezien de beperkte mogelijkheden van ontsluiting van de te bouwen huizen (Overleg met de bewoners aldaar is ons inziens noodzakelijk om de reeds bestaande problemen in beeld te brengen). Ook de wenselijkheid van het bebouwen van deze dijk vanuit waterhuishoudkundig oogpunt is voor ons een grote vraag.

Tot slot: Zoals aan het begin van onze brief is aangegeven onderkennen wij het belang van een beeldkwaliteitsplan. Het is echter voor de realisatie van dit plan van groot belang dat dit plan ook gedragen wordt door de bewoners. De dorpsraad adviseert aanpassing van het beeldkwaliteitsplan op bovenstaande punten. Wij wachten dan ook met spanning het aangepaste beeldkwaliteitsplan af.

Stompwijk, 17 juli 2002

Concept reaktie bestemmingsplan Stompwijk

Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Leidschendam-Voorburg
Postbus 905
2270 AX Voorburg

Betreft: Reactie dorpsraad m.b.t. ontwerp
bestemmingsplan kern Stompwijk (02/12054)

Stompwijk, 28 augustus 2002.

Geacht college,
De dorpsraad heeft kennis genomen van het ontwerp bestemmingsplan kern Stompwijk en heeft in onderling overleg onderstaande reactie geformuleerd op de ontvangen notitie “Inspraak en Overleg Bestemmingsplan “Kern Stompwijk” d.d. mei 2002 (werknummer 243.300.06)”

Onderdeel A. Overleg.

– Pag 2, punt 1.3 en punt 1.4: Relatie met het bestemmingsplan landelijk gebied.
N.a.v. reactie gemeente:
De dorpsraad is het eens met het standpunt dat het betreffende gedeelte zowel ruimtelijk als functioneel tot de kern Stompwijk gerekend zou moeten worden. De reactie van de gemeente gaat o.i. echter te snel voorbij aan de formele eisen van de PPC. De dorpsraad Stompwijk vraagt zich nadrukkelijk af of het ter zijde schuiven van dergelijke ‘formele’ bezwaren niet zal leiden tot het uitblijven van een goedkeuring van het plan kern Stompwijk door de Provincie. In dit verband verwijzen wij naar de afkeuring van het bestemmingsplan buitengebied Stompwijk
Om voornoemde reden verzoeken wij u na te gaan op welke wijze tegemoet gekomen kan worden aan de bezwaren van de PPC en tevens de samenhang in de planvorming gerealiseerd kan worden. Moeten er in dit verband wellicht gelijktijdig andere procedures worden gestart (bijvoorbeeld verzoek om verschuiving van de grens van de bebouwingscontour van Stompwijk?) of is in onderling overleg hiervoor een oplossing mogelijk?

– Pag 5, punt 1.9 a.: Aanpassing van het plan op beleidsdoelstellingen ‘water’.
N.a.v.reactie gemeente:
De dorpsraad wenst allereerst kennis te nemen van de aanvullingen/aanpassingen op dit punt alvorens hiermee in te kunnen stemmen. Een aandachtspunt voor de dorpsraad hierbij vormen de mogelijke consequenties voor het Beeldkwaliteitsplan van Stompwijk (zie reactie dorpsraad op concept-BKP).

Onderdeel B. Inspraak.

– Pag 12, punt 1 (en de hieronder nog te noemen punten): Invulling van wijzigingsbevoegdheid deelgebied 8, zone D
N.a.v. reactie gemeente:
De dorpsraad heeft kennis genomen van de vele inspraakreactie op de wijzigingsbevoegdheid deelgebied 8, zone D, bedoeld om de bouw van enkele vrijstaande woningen mogelijk te maken.
Naast de verzoeken om het gebied open te houden en het landschappelijke karakter te behouden, zijn er ook reacties ontvangen waarin om uitbreiding van de bestaande bedrijven wordt verzocht.
Naast het zorgen voor een aantrekkelijk woonklimaat vindt de dorpsraad het ook van belang om te zorgen voor goede randvoorwaarden voor perspectiefvolle bedrijven. De dorpsraad is van mening dat de bouw van woningen op de betreffende locatie problemen kan geven voor de bedrijfsvoering van de bestaande bedrijven. Ook wordt daarmee iedere uitbreidingsmogelijkheid van de bestaande bedrijven ontnomen. De dorpsraad verzoekt na te gaan of een beperkte uitbreiding van de bebouwingsgrenzen voor de bestaande bedrijven gewenst en mogelijk is, zonder het woonklimaat van de bewoners aan de Dr. Van Noortstraat fundamenteel aan te tasten. Gezien het belang van zowel bewoners als bedrijven verzoekt de dorpsraad om in overleg met belanghebbenden de ontwikkelingsmogelijkheden van het betreffende gebied nader te bezien.

– Pag 12, punt 2: zie reactie pag. 12, punt 1.

– Pag. 13, punt 3, punt 5: zie reactie pag. 12, punt 1.

– Pag. 14, punt 7: zie reactie pag. 12, punt 1.

– Pag. 15, punt 8, punt 9: zie reactie pag. 12, punt 1.

– Pag. 17, punt 13: zie reactie pag. 12, punt 1.

– Pag. 19/20, punt 16: Er wordt terecht gesproken over deelgebied 8 zone D. De bijbehorende wijzigingsbevoegdheid is nummer “E”, in de reactie van de gemeente staat ten onterechte wijzigingsbevoegdheid “D”. Hetzelfde geldt voor pag. 26 punt 29 en voor pag. 27 punt 30.

– Pag. 20, punt 18: zie reactie pag. 12, punt 1.

– Pag. 22, punt 20: N.a.v. reactie gemeente:
De dorpsraad heeft twijfels bij de ontsluiting van deze locatie. De dorpsraad verzoekt de gemeente alternatieven voor de ontsluiting van deze locatie te onderzoeken.

– Pag. 31, punt 36: de aanduiding “Merellaan” is niet correct, dit dient “Meerlaan” te zijn.

In aanvulling op het bovenstaande volgt hieronder een reactie van de dorpsraad op het begeleidende rapport/memo van de heer J.W.J. Vreeburg aan burgemeester en wethouders d.d. 30 mei 2002.

– Pag 3: Eerste alinea: De dorpsraad heeft via deze brief kennis genomen van het voornemen van Bakels en Ouwerkerk Projectontwikkelingen BV voor de bouw van 12 villa’s op de locatie Jan Koenensloot (wijzigingbevoegdheid B). Hiermee lijkt nu al invulling gegeven te worden aan de wijzigingsbevoegdheid van het bestemmingsplan.
Voor de ontwikkeling van de locatie Jan Koenensloot stelt de dorpsraad voor om de wenselijkheid en consequenties van eventuele bebouwing en de mogelijke invulling daarvan nadrukkelijk vooraf te bespreken met de bewoners van de “Santhorstbuurt” en de dorpsraad. De dorpsraad acht het niet gewenst dat door bebouwing op de betreffende locatie bijvoorbeeld de ontsluitings- en parkeerproblemen van de Santhorstbuurt nog verder toenemen. Ook biedt de dijk voor vele mensen (en vooral de kinderen !!) een belangrijke recreatiemogelijkheid. Verder acht de dorpsraad het van belang dat eventuele bebouwing in ieder geval een natuurlijke overgang oplevert naar het landelijke karakter van het buitengebied van Stompwijk.
Overigens willen wij u in dit verband wijzen op (uit het ontwerp bestemmingsplan kern Stompwijk) pagina 10 punt 3.5, pagina 12 punt 3.8 en pagina 14 zone C, punt 1 en punt 2 waarin gewezen wordt op behoud van landschappelijke elementen en natuurwaarde van deze zone. Dit is in tegenspraak met bebouwing.

– Pag 3/4: Onder het hoofdstuk “ beeldkwaliteitplan”: De dorpsraad wil hier aan toevoegen dat er op 26 juni 2002 een extra dorpsraadvergadering over dit onderwerp heeft plaatsgevonden. De dorpsraad heeft op 17 juli 2002 een definitieve reactie op het BKP gezonden aan het college van burgemeester en wethouders alsmede aan de gemeenteraad.

Tenslotte:
Tijdens de bespreking van bijgaande reactie in de openbare dorpsraadvergadering van 26 augustus j.l. hebben wij van gemeentezijde kennis genomen van het verwachte tijdpad voor de vervolgprocedure van dit bestemmingsplan (toezending aan de Provincie rond de zomer van 2003). Dit verontrust ons ten zeerste! Wij achten een snellere procedure van groot belang en verzoeken u te bezien of een substantiële verkorting van het traject door inzet van meer menskracht mogelijk is.

De Dorpsraad Stompwijk.

C.C. gemeenteraad Leidschendam-Voorburg

Kermis 2002 zondag 21 juli

Na afloop van de ponyrace is het de beurt aan CELETO. Zij staan garant voor een snel biertje en hebben natuurlijk de grootste lol bij de prijsuitreiking van de wisselbeker die gewonnen kan worden na het “Nep-gokken”

Dorp van het dorstige hert