Stompwijk niet op slot !!

Vorige week hebben we in de Dorpsketting kunnen lezen dat de provincie, mede door de forse kritiek vanuit het dorp, niet instemt met de voorgestelde groot schalige bouw van ruim 350 woningen in de Westeinderpolder. Zoals bekend hebben wij als Dorpsraad vanaf het begin onze bezwaren geuit tegen die groot schalige bouwplannen en met name tegen het tempo waarin dit gerealiseerd moest worden (in 4 à 5 jaar meer dan 350 woningen). Echter, wij hebben overeen komstig onze Toekomstvisie Stompwijk (juni 2004) altijd aangegeven dat wij wèl voorstander zijn van het gefaseerd bouwen van huizen in Stompwijk, passend bij de kleinschaligheid van ons dorp. Een (beperkte) uitbreiding van het aantal huizen is noodzakelijk om ook jongeren een mogelijkheid te bieden in Stompwijk te (blijven) wonen. Ook is enige uitbreiding van belang voor het behoud van de vitaliteit van ons dorp, denk hierbij aan voldoende leerlingen voor onze school, de culturele voorzieningen(dorpshuis, bibliotheek), commerciële voorzieningen (winkels), de sportactiviteiten, etc.
In dit kader vinden wij het dan ook positief dat in de brief van de provincie wel openingen worden geboden voor het bouwen van een beperkt aantal woningen in relatie tot de ruimte voor ruimteregeling voor de sanering van de verspreid liggende tuinbouwbedrijven. De provincie biedt hierbij mogelijkheden voor het bouwen op de locaties waar nu kassen staan òf het geclusterd bouwen aansluitend aan de kern van Stompwijk als er op de locaties “geen landschappelijke kwaliteitswinst te realiseren is”. Dit is zowel van belang voor de betrokken tuinders als voor de (overige) inwoners van Stompwijk. Hiermee wordt ons inziens een opening geboden voor de verdere ontwikkeling van ons dorp, die verstandig moet worden benut. Als Dorpsraad achten wij dit van groot belang. Daarnaast moeten uiteraard ook de bouwmogelijkheden binnen de rode contouren worden verkend en benut! Onze inzet hierbij is te zorgen voor woningbouw voor verschillende doelgroepen (jong, oud, etc), inclusief het bieden van doorstroommogelijkheden voor ouderen die kleiner willen gaan wonen.

Hoe nu verder? Toen najaar 2004 de bouwplannen door de gemeente werden gepresenteerd hebben wij in onze reactie naar de gemeente(raad) aangegeven dat wij eerst een structuurvisie van de gemeente voor ons dorp wilde, voordat er woningen gebouwd zouden worden. Dat was toen onbespreekbaar, maar is nu wel de inzet van het college. In de (pers)reactie van de gemeente op de brief van de provincie wordt aangegeven dat men gaat werken aan een integrale visie: “Een integrale visie voor Stompwijk is de enige manier om de kern vitaal, leefbaar en economisch krachtig te houden en de ambities voor groen, water en recreatie in het buitengebied te realiseren. Wanneer niet geïnvesteerd wordt in Stompwijk zullen de voorzieningen en werkgelegenheid wegtrekken. Het college richt zich nu
op de structuurvisie. In de structuurvisie wordt de toekomst van een aantrekkelijke groene woonstad verder ruimtelijk uitgewerkt met daarin ook de integrale ontwikkelingen voor Stompwijk. Hierbij worden de plannen voor de kern en het buitengebied en de daarbij behorende onderdelen betrokken”.
Als Dorpsraad zullen wij deze ontwikkeling nauwgezet volgen en inzetten op een plan met draagvlak binnen onze dorpsgemeenschap!

Namens de Dorpsraad,
Winfried van Beek en Koos van Wissen