Platform Duurzaam over bouwplannen Vlietland

Op 23 augustus a.s. neemt de gemeenteraad van Leidschendam Voorburg een belangrijk besluit over de bouwplannen in een belangrijk recreatie en natuurgebied van deze gemeente. Veel voor en tegenstanders zijn in de voorgaande inspraakperiode aan het woord geweest. Ook het Platform Duurzaam, een samenwerkingsorganisatie van 7 natuur en milieugroepen in deze gemeente, heeft een duidelijk advies.
De belangrijkste argumenten op rij:
In de bouwplannen voor Vlietland ontbreekt een goede balans tussen behoud van waardevolle open ruimte met natuur en meer economische ontwikkeling.
Vanuit het Platform Duurzaam wordt gedacht dat in deze dichtbevolkte regio een natuurgebied met open ruimte voor met name dagrecreatie, waardevoller is dan een groot recreatiepark met appartementen en bungalows. In dit kostbare open gebied midden tussen grote stadsgebieden moet verbetering van de mogelijkheden voor dagrecreatie voorrang hebben boven hotellerie. Met de voorliggende plannen slaat de balans van genieten en ontspanning door naar overmaat aan drukte en verlies van open ruimte en natuur dreigt.
Het onderzoek naar de natuureffecten heeft plaats gehad in de eerste maanden van het jaar 2002. Het beeld dat het onderzoek geeft van de natuurwaarden is heel beperkt. In januari, februari en maart zijn veel planten en dieren nog in winterrust of winterslaap en bepaalde vogels zijn nog niet terug uit winterverblijven. De Raad van State zal in een vervolgprocedure dit onderzoek zeker naar de prullenbak verwijzen.
De noodzakelijke sanitaire voorzieningen voor dagrecreanten wil de gemeente laten bekostigen uit de (pacht)opbrengsten van een voor deze plek veel te groot vakantiecomplex. Dat is een te dure prijs. Op minder ingrijpende wijze zou hier een oplossing voor kunnen worden gevonden.
Het terugbrengen van de bouwplannen met één woonlaag vermindert enigszins de horizonvervuiling, maar het hele complex wordt er nauwelijks minder omvangrijk door. Raadsleden en anderen met bezwaren tegen deze plannen, kunnen zich niet serieus genomen voelen met deze concessie .
Het gebruik van het natuur en recreatiegebied, ook buiten het zomerseizoen, zou kunnen worden gestimuleerd door de bouw van dertig tot veertig bungalows vooral gericht op senioren uit de regio, die dicht bij huis willen recreëren. Het bouwen voor recreanten van buiten de regio levert alleen nóg meer automobiliteit naar deze regio. Alle bouwactiviteiten die de milieuwaarden in deze gemeente nog verder onderdruk zullen zetten moeten worden teruggenomen. De Europese regels wijzen de Nederlandse overheden maar al te vaak op de problemen met de luchtkwaliteit.Aanpassing van de plannen en het terugbrengen van het uitgebreide bouwvolume is dus meer dan wenselijk. Dit advies zal het Platform Duurzaam ook doorgeven aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid Holland.