Verslag openbare Adviesraadvergadering donderdag 22 september 2011

De vergadering werd vanuit de gemeente bijgewoond door o.a. (wijk)wethouder Dhr P. van Ostaijen en projectmanagers Evert-Jan van den Akker, Rob van Dijk en Marian Rood.  

Het was een drukke vergadering met een volle agenda waarin de volgende onderwerpen stonden geagendeerd:

 Meerlaan

Het project Meerlaan valt uiteen in twee delen; de rotonde aan de N206 en de herinrichting van de Meerlaan.

Voor de herinrichting van de Meerlaan zijn eerder plannen gemaakt maar deze zijn uitgesteld omdat de Hoge Brug vervangen moest worden. Binnen het college wordt binnenkort besloten of hier financiering vrijgemaakt kan worden. De rotonde aan de N206 wordt deels betaald door de gemeente en deels door de provincie.  De gemeente en provincie zijn in overleg om te kijken of het budget dat de provincie heeft gereserveerd voor 2014 eerder vrij kan komen zodat de rotonde sneller aangelegd wordt.

Verspreid liggend glas

In beginsel waren er 11 bedrijven die onder deze noemer vielen. Met 7 bedrijfseigenaren is er in 2009-2010 een overeenkomst gesloten en zijn of worden de kassen gesaneerd. Voor iedere 0,5 hectare krijgt desbetreffende eigenaar vergunning voor het bouwen van 1 woning, tot een maximum van 3 woningen. Voor de overige bedrijven is gekozen voor een projectmatige aanpak. Hierbij zullen als vergoeding voor de sanering woonrechten aan de eigenaren worden verzilverd. De gemeente kan de (acht) woonrechten inzetten om buiten de rode contour te bouwen tegen het dorp aan. Ook kunnen de woonrechten elders worden ingezet. Aan dit traject doen uiteindelijk 4 bedrijven mee. De sanering van deze bedrijven zal naar verwachting eind 2011 met een uitloop naar begin 2012 plaatsvinden.

Kulturhus

Voor het Kulturhus zijn er momenteel nog twee van de zes varianten over die nader bekeken worden. Deze zijn:

Totale nieuwbouw op de locatie van de school.

Gebruik maken van het oude schoolgebouw. Het achterste gebouw zal behouden blijven en worden vergroot met enkele klaslokalen. De kleuterschool, aan de voorkant van het perceel, zal wel afgebroken worden. Hier komt de nieuwbouw van het Kulturhus. De beide gebouwen zullen met elkaar verbonden worden.  De functionaliteit van het voorstel voor de 2de variant is nog lang niet optimaal en zal verder  bestudeerd moeten worden. Het toetsen van de varianten aan het programma van eisen is cruciaal.  Een ander belangrijk element voor het Kulturhus is beheer en exploitatie. Ook hier wordt reeds over gesproken en er wordt gezocht naar een invulling hiervan.

In oktober weten we meer over de haalbaarheid van bovenstaande twee varianten, waarna zo snel mogelijk een advies aan het college van B&W zal worden voorgelegd ter besluitvorming.

Stompwijkseweg

Zoals we allemaal weten is de toestand van het wegdek van de de Stompwijkseweg erg zorgwekkend. Het dijklichaam waarop de weg ligt heeft een zachte ondergrond. In april van dit jaar hebben we kunnen constateren dat het dijklichaam is gaan schuiven en de weg naar het water is gezakt over een lengte van 50-80 meter. In opdracht van de gemeente heeft Ballast Nedam onderzoek gedaan naar de verschuiving en verzakking van de dijk en de weg; dit is reeds afgerond. Komende week zal Ballast Nedam de gemeente informeren over de op korte termijn te nemen maatregelen. Deze maatregelen zal de gemeente zo spoedig mogelijk uitvoeren. Echter men moet rekening houden met zo’n 6 maanden voordat de dijk en de weg, op desbetreffend stuk, zijn opgeknapt en versterkt.

Eerder hebben de gemeente en het Hoogheemraadschap moeten besluiten om de Stompwijkseweg voor zwaar verkeer af te sluiten. Omdat het verbod voor zwaar verkeer overtreden wordt en de gemeente het risico niet kan en mag nemen op een dijkdoorbraak zal de weg binnen twee weken afgesloten worden middels portalen. Deze portalen zullen geplaatst worden aan weerskanten van de verzakking en zwaar verkeer kan dit stuk dan niet meer passeren, doorgang van personenauto’s is wel mogelijk. De brandweer, de politie en andere hulpdiensten  hebben reeds akkoord gegeven voor het plaatsen van portalen. Zwaar verkeer zal via Zoetermeer of Zoeterwoude op plaats van bestemming moeten komen. Hiervoor is een duidelijke omleiding erg belangrijk. Voorkomen moet worden dat vrachtwagens voor het portaal staan en terug moeten. Door de Adviesraad is met zorg gereageerd op de plaatsing van deze portalen en de benodigde doorlooptijd voor de aanpak van de verzakking. Ook ter hoogte van de Drie Molen is de dijk, weg en de beschoeiing erg slecht. Voorkomen moet worden dat we hier in eenzelfde situatie belanden! Derhalve wordt de gemeente geadviseerd om per direct maatregelen te nemen door het afsluiten van de rijbaan aan waterkant.

Voor een lange termijnoplossing gericht op een structurele verbetering van de Stompwijkseweg zal een projectteam samengesteld worden. In dit team zal ook het waterschap deelnemen, daar de dijk en de beschoeiing eigendom zijn van het waterschap. Een aantal belangrijke onderzoekstaken zijn:

Hoe dijklichaam stabiliseren

Tegengaan verzakking van de beschoeiing

Optimaliseren kwaliteit van het wegdek

Het probleem is erg complex en men hoopt dat men binnen 1-2 jaar kan beginnen aan het structureel opknappen van de Stompwijkseweg.

Verbindingsweg

De verbindingsweg bevindt zich in de ‘concept definitief ontwerp’ fase en de uitwerking wordt steeds gedetailleerder. Tijdens de vergadering zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

Brug over de nieuwe vaart, hiervoor zijn 2 varianten. 

Bij de eerste variant zal de brug uitsluitend over de vaart gaan en moet de constructie in de boezemkering (dijk) gebouwd worden. Ook deze dijk is een slechte veendijk en bouwen in deze boezemkering wordt door Rijnland alleen toegestaand met forse (dure) stabiliserende maatregelen.  De tweede variant laat een langere brug zien en gaat over de dijk heen. Deze (goedkopere) variant heeft de voorkeur van het programmateam. De mogelijkheid tot het maken van een ongelijkvloerse kruising van langzaam verkeer is hierbij een belangrijke overweging.

Kruising met het ‘Laantje van Van Kampen’

Hiervoor zijn 4 opties die nader uitgewerkt worden en afhankelijk zijn van de uiteindelijke keuze van de brug. Belangrijk is de overzichtelijkheid van de kruising.

Grondwallen

In eerdere discussies is gesproken over het plaatsen van grondwallen langs de weg om het zicht en geluidsoverlast te minimaliseren. Het blijkt dat deze grondwallen dit doel niet zullen dienen. Het plaatsen van beplanting langs de weg, in overleg met de bewoners, is veel effectiever en heeft een betere landschappelijke inpassing.

Verder is ingegaan op de locatie waar de weg het land ingaat en is er een oplossing aangedragen voor overstekende koeien in de Westeinderpolder. Ook is er gesproken over de waterhuishouding en het bestemmingsplan. Voor het aanleggen van de weg moet een specifiek bestemmingsplan gemaakt worden; dit is nu in de voorbereidende fase.   

Tot zover de geagendeerde onderwerpen.

Voor een gedetailleerd verslag kunt u t.z.t. de notulen van de Adviesraadvergadering inzien die in de bibliotheek in Stompwijk ter inzage zullen liggen. Wilt u meer informatie? Kom dan volgende openbare adviesraad vergadering eens langs! U bent van harte welkom.   

Tijdens de vergadering werd ook nog aandacht gevraagd voor de lopende handhavingszaken.

Als adviesraad maken wij ons zorgen over de wijze waarop diverse kwesties worden aangepakt. Wij kunnen echter geen standpunt innemen in de vele individuele en complexe zaken gezien onze rol als adviesorgaan voor algemene Stompwijkse aangelegenheden.

 

Namens de Adviesraad,

Ursula van der Voort