Verslag van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk van donderdag 29 november 2012

Verslag van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk van donderdag 29 november 2012 gehouden in het Dorpshuis, Dr. Van Noortstraat 89, te Stompwijk

Aanwezig:
Adviesraad: Koos van Wissen (voorzitter), Leo van Santen, Ron van Santen, Lida van den Akker-Bruinsma, Ursula van der Voort-Schuijt en Aad Janson (secretaris-verslag).

Gemeente: Wethouder P. van Ostaijen, Marian Rood, Evert-Jan van den Akker en Gerrit Kuper.

Afwezig met kennisgeving: Ank van der Poel- van Santen en Bas Ligthart.

Toehoorders: ongeveer 50 personen

1. Opening
Koos opent de vergadering en heet ieder van harte welkom, in het bijzonder wethouder Van Ostaijen en de vertegenwoordigers van woningbouwverenging Vidomes.

2. Mededelingen

 • Recreatief knooppunt

Zoals bekend zijn er vergaande plannen voor de realisatie van een recreatief knooppunt aan de Stompwijkseweg, bij het tunneltje. De tekeningen van dit project zijn aanwezig en kunnen voor belangstellenden na de vergadering worden ingezien.

Wethouder Van Ostaijen doet de volgende mededelingen:

 • Reconstructie Meerlaan
 • De afgelopen weken is het ontwerp van de reconstructie Meerlaan opnieuw uitgewerkt in combinatie met het rioleringsproject. Er wordt nu gewerkt aan een groenplan en de verlichting . Het is te verwachten dat de plannen eind december gereed zijn. Het is de bedoeling dat er begin 2013 een inloopavond in het Dorpshuis wordt georganiseerd waarbij de plannen worden gepresenteerd waarbij zo nodig commentaar gegeven kan worden. Het riolereringsproject omvat ook een deel van de Dr. van Noortstraat (tussen Meerlaan en Hoge Brug). De gemeente wil tegelijk ook snelheidsbeperkende maatregelen treffen.

 • Rotonde N206/Meerlaan
 • De rotonde wordt door de provincie aangelegd maar de gemeente dient wel een financiële bijdrage te verstrekken. De aanleg kost ongeveer 1 miljoen euro. De gemeente heeft voor de financiering van haar bijdrage, met succes, een aanvraag ingediend bij het stadgewest Haaglanden. Vooruitlopend hierop heeft het college ingestemd met het verschuiven van subsidiegeld binnen het Mobiliteitsfonds. De provincie is ondertussen gestart met het ontwerpen van de rotonde. Het is te verwachten dat de reconstructie van de N206 en de aanleg van de rotonde in 2014 plaatsvinden.

 • Onveilig fietspad N206
 • De gemeente heeft over dit punt contact opgenomen met de provincie. Inmiddels is de heg gesnoeid en zijn de gaten in het fietspad door de provincie hersteld. Te zijner tijd zal door de gemeente gesproken worden over oplossingen op de lange termijn.

 • Smiley Wilsveen
 • De smiley in Wilsveen is gecheckt en er is geconstateerd dat er met te hoge snelheden wordt gereden. In december wordt de smiley verwijderd. Het is de bedoeling om hem in het voorjaar weer terug te hangen, maar dan in de andere richting.

 • Verkeersdrempel Dorpshuis
 • De straat bij de verkeersdrempel op Dr. van Noorstraat is deze week aangepast. Het is te verwachten dat dit naar tevredenheid is gebeurd.

3. Inspraakmogelijkheid voor belangstellenden (voor niet-geagendeerde punten)

Kees Verhagen informeert wanneer het wegdek van de Ondermeerweg wordt hersteld. Dit is in een eerdere Adviesraadvergadering door hem verzocht.

De wethouder geeft aan dat er vanwege een juridische procedure rondom de asfaltaanbesteding konden de afgelopen periode geen asfaltwerkzaamheden uitgevoerd worden. Momenteel wordt het wegennet geïnspecteerd. In 2013 worden er weer onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Of en wanneer de Ondermeerweg aangepakt gaat worden hangt af van de inspectie en de planning in relatie met andere wegen in de gemeente.

De wethouder zal nagaan of er tijdelijke maatregelen op de Ondermeerweg getroffen kunnen worden omdat er diepe gaten in dit wegdek zitten.

Paul Ammerlaan vraagt of het fietstunneltje onder de N206 gehandhaafd blijft na de aanleg van de rotonde.

Koos van Wissen zegt hierop dat het huidige tunneltje blijft en dat de Adviesraad heeft gepleit om bij de aanleg van de toevoerroute naar de Nieuwe Driemanspolder een tweede fietstunneltje aan te leggen in het verlengde van de Meer en Geerweg.

4. Verslag van de vergadering van de Adviesraad van 6 september 2012
Er zijn geen op of aanmerkingen op het verslag.

5. Presentatie woningbouwvereniging Vidomes
De heren Maarten Vos en Peter van Zundert verzorgen deze presentatie. Vidomes heeft ongeveer 18.000 woningen waarvan ongeveer 17.000 sociale woningen. Vidomes heeft haar werkgebied in 4 gemeenten. In de gemeente Leidschendam-Voorburg hebben ze ongeveer 4.500 woningen. Onder andere om de beleidsdoelen van de woningbouwvereniging te realiseren worden woningen, waar niet zo veel vraag naar is, in de verkoop gedaan. Hiermee wordt geld verkregen voor de investering van nieuwe projecten. Nederland maar ook de woningbouw verkeert in zware tijden waardoor alle nieuwe plannen van Vidomes voorlopig zijn stopgezet.

In Stompwijk worden maximaal 3 woningen tegelijk voor verkoop aangeboden. Dit gebeurt alleen als er een woning leeg komt. Als de woning binnen een jaar nog niet is verkocht wordt er bekeken wat er met de woning gedaan moet worden. De mogelijkheid bestaat dat ze dan weer verhuurd worden.

De Adviesraad zegt dat er in Stompwijk behoefte is aan woningen voor ouderen en jongeren. Zij pleit er voor om bij het vrijkomen van een woning hiervan een publicatie te doen in de Dorpsketting.

Vanuit de KBO is de zorg dat door bezuinigingen het moeilijker wordt om (eengezins)woningen aan te passen voor ouderen terwijl het wel de bedoeling dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Een ander probleem is dat de huurprijs van de (nieuwe) seniorenwoningen veelal hoger ligt dan de huur voor de eengezinswoningen. Dit geeft een probleem voor de doorstroming.

Sjaak Kapitein vraagt aandacht voor het onderhoud van de tuinen van de woningen die voor verkoop zijn aangeboden. Vidomes verzoekt om, in voorkomende gevallen, hierover contact met hen op te nemen.

Koos van Wissen pleit voor de verhuur van eengezinswoningen aan jongeren. Hij denkt hierbij om een dergelijke woning aan 3 of 4 jongeren te verhuren. Van de jongeren heeft hij begrepen dat hieraan behoefte is. De jongeren kunnen hierdoor binnen het dorp blijven wonen.

Evert-Jan van den Akker informeert of de opbrengst uit de verkoop van woningen ook voor een investering in Stompwijk gereserveerd wordt. Dit blijkt niet het geval te zijn, aldus de woningbouwverenging.

Koos dankt de Maarten en Peter voor de presentatie. De Adviesraad wil graag met de woningbouwvereniging meedenken en contact met haar onderhouden.

6. Definitieve plannen voor de verbindingsweg
Evert-Jan van den Akker bericht dat het ontwerp voor de verbindingsweg gereed is. In dit ontwerp zijn ook de financiën voor de aanleg van de weg begrepen. Nadat het ontwerp binnen het college is besproken zal het besluitvormingsproces ingaan. Dit betekent bespreking in de raadcommissie en de gemeenteraad. Nadat het ontwerp in de raadcommissie is besproken zal er een inloopavond georganiseerd worden om de inwoners van Stompwijk en anderen de gelegenheid te geven om kennis te nemen van de definitieve plannen en reacties te geven. Het is de bedoeling dat het ontwerp in de openraadhuisavond van 9 januari aanstaande besproken wordt. De direct belanghebbenden en de leden van het programmateam zullen hiervoor door Evert-Jan worden uitgenodigd.

Op een vraag van Koos zegt Evert-Jan dat in het ontwerp een voorstel is opgenomen voor een onderzoek naar de realisatie van het tweede deel van de verbindingsweg en naar de aansluiting op de Huyssitterweg.

Op een verzoek van Aad de Haas bericht Evert-Jan dat nog niet alle gronden voor de aanleg van de verbindingsweg zijn verworven. Na het besluit in de gemeenteraad zal dit verder worden opgepakt. Het is nog steeds de bedoeling dat de weg in 2015 of 2016 in gebruik genomen kan worden.

Over de weerstand die er bestaat tegen de aanleg van de weg direct tegen het Laantje van Van Kampen bericht Evert-Jan dat de diverse standpunten van het projectteam (gemeente), het programmateam en de Adviesraad zo goed mogelijk in het ontwerp zijn verwoord. Het college en gemeenteraad zullen een besluit moeten nemen.

Koos dankt Evert-Jan voor de presentatie en verzoekt om de Adviesraad op de hoogte te houden van de diverse data waarop de besprekingen en besluitvorming van dit ontwerp zal plaatsvinden.

7. Plannen reconstructie Stompwijkseweg
Gerrit Kuper zegt dat er achter de schermen hard gewerkt wordt aan de plannen voor de reconstructie van de Stompwijkseweg en de Dr. van Noortstraat. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is bij deze plannen betrokken. De gemeente heeft veel geleerd van het renoveren van de schoeiing ter hoogte van Stompwijkseweg 56. Verder zegt Gerrit dat er diverse maatregelen zijn getroffen om verdere calamiteiten op de Stompwijkseweg te voorkomen. Vanaf september zijn er camera’s geplaatst omdat voor het vrachtverkeer eenrichtingsverkeer is ingesteld. Het aantal overtredingen is daarna gedaald. Op verzoek zal Gerrit nagaan of het mogelijk om de berries/verkeersblokken die bij de schoeiing zijn geplaatst van reflectoren te voorzien zodat ze in de avonden en nachten beter zichtbaar zijn.

Koos pleit voor extra handhaving op de snelheid ter hoogte van de afzettingen, omdat hij geconstateerd heeft dat er regelmatig erg hard wordt gereden. Dit is vooral een probleem als het druk is op de A4. Gerrit zal dit met de burgemeester, als hoofd van de politie, bespreken.

Ursula van der Voort vraagt of het mogelijk zou zijn om de berries/verkeersblokken zo te plaatsen zodat fietsers langs de schoeiing kunnen rijden. Gerrit neemt deze suggestie mee; hij zal het met een verkeersdeskundige bespreken.

Gerrit is op dit moment bezig om, samen met het Hoogheemraadschap, een voorstel te maken hoe moet worden omgegaan met het vervolg van het traject van de reconstructie waaronder de financiering. Gerrit zegt dat hij verwacht dat over 4 tot 6 weken het voorstel gereed is. Daarna zal het besproken kunnen worden, de financiën zullen naar verwachting de bottelneck worden. Het is de bedoeling dat in 2015 of 2016 met de reconstructie wordt begonnen. Ook verkeersremmende maatregelen en het tegengaan van sluipverkeer zullen in de plannen van de reconstructie van de Stompwijkseweg en de Dr. van Noortstraat worden meegenomen.

Koos dankt Gerrit voor de uiteenzetting.

8. Voortgang Kulturhus
Marian Rood doet verslag van de voortgang van het project. Zij geeft aan dat, binnen het beschikbare budget, volledige nieuwbouw van een kulturhus op de locatie van de huidige basisschool mogelijk is. Op dit moment wordt er hard gewerkt om de jaarlijkse exploitatie rond te krijgen. Hierbij zijn de school, de kinderopvang, het Dorpshuis en de bibliotheek betrokken. Ook de Adviesraad heeft een rol in dit project.

Koos zegt dat de betaalbaarheid van de exploitatiekosten voor (de diverse gebruikers van) het Dorpshuis een lastig probleem is. De organisaties worden geconfronteerd met hogere exploitatiekosten en vermindering/afbouw van gemeentelijke subsidies.

We vertrouwen erop dat de plannen eind dit jaar rond zijn. In de volgende vergadering van de Adviesraad zal dit project opnieuw geagendeerd worden.

9. Rondvraag

 • Nieuwe busverbinding

Voorafgaand aan deze vergadering heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de nieuwe busverbinding die vanaf 9 december aanstaande ingaat. De bussen zullen bij het ingaan van de nieuwe regeling niet meer door Stompwijk rijden. Vooral voor ouderen en jongeren is dit een groot probleem. Vertegenwoordigers van de provincie en de gemeente hebben de informatiebijeenkomst verzorgd.

Er waren veel protesten van ouderen over het feit dat de bus niet meer op de Meerlaan stopt maar alleen op de N206. Het aantal lijnen per uur wordt wel aanzienlijk verbeterd. Men vindt het niet acceptabel dat de bushalte, richting Zoetermeer, voorbij de Meer en Geerweg gehandhaafd blijft en niet wordt verplaatst nabij het fietstunneltje. De Adviesraad vreest gevaarlijke situaties doordat passagiers de N206 zullen gaan oversteken. Verder is het fietstunneltje beslist ongeschikt voor voetgangers en mensen die slecht ter been zijn of moeders met kinderwagens. De Adviesraad vraagt de gemeente of een verkeersdeskundige dit probleem kan onderzoeken waarbij ook aandacht besteed dient te worden aan noodzakelijke verlichting.

De nieuwe busverbinding zal over een half jaar (mei 2013) geëvalueerd worden. De Adviesraad en waarschijnlijk ook de KBO zullen acties ondernemen om te trachten de bus (eenmaal per uur) door Stompwijk te laten rijden.

Wethouder Van Ostaijen zegt de problemen goed te begrijpen. De gemeente heeft over deze zaak ook brieven aan de provincie gestuurd en de wethouder heeft het probleem ook met de gedeputeerde en Arriva besproken. Vooralsnog zonder succes. De veiligheid voor de gebruikers van de bus heeft bijzondere aandacht van de gemeente. De provincie heeft aangegeven dat ze willen meewerken aan cameratoezicht bij de bushaltes en het fietstunneltje.

Omdat getwijfeld wordt aan het aantal gebruikers dat nu van de bushaltes op de Meerlaan gebruik maakt, pleit Koos voor een telling van deze tot 9 december aanstaande.

De gemeente zal dit waarschijnlijk niet kunnen uitvoeren maar de wethouder zegt dat tellingen van de busgebruikers wel heel belangrijk zijn. Vanuit de zaal wordt voorgesteld om via de Dorpsketting hiervoor een enquête te houden.

10. Sluiting
De voorzitter van de Adviesraad dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng waarna hij de vergadering sluit.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 7 februari 2013

Voorzitter, J.M. van Wissen
Secretaris, A.H.M. Janson