Summerland 2023 krijgt staartje

Summerland 2023 krijgt een juridisch staartje. De rechter moet nog een definitief oordeel geven op het bezwaar dat de organisator van Summerland maakte tegen het gemeentelijke besluit de eindtijd niet op 02.00 uur te stellen doch op 01.00 uur. In eerste instantie heeft de voorzieningenrechter in een voorlopige voorziening wel ten nadele van de gemeente beslist. Het definitieve oordeel vergt echter een nadere belangenafweging.

Dat heeft burgemeester Martijn Vroom het gemeenteraadslid Frank Wilschut (ChristenUnie) laten weten in antwoorden op vragen over de kwestie van de eindtijd. Vroom schrijft het volgende:

‘Uiterlijk 30 april 2023 moest de aanvraag volgens geldende regels ingediend zijn. De gemeente heeft zowel in maart als in mei de organisator per mail benaderd en verzocht de aanvraag en benodigde stukken in te dienen. Op 7 mei 2023 is de aanvraag (onvolledig) ingediend voor Summerland met eindtijd muziekprogrammering 02.00 uur op vrijdag en zaterdag. Er resteerde minder dan acht weken behandeltermijn om samenhangende besluiten te nemen ten aanzien van een B-evenement, waarbij vooraf is bepaald dat een evenementen dienstenoverleg met verschillende partijen nodig is. Door de aanvraag, ondanks de (te) late indiening, alsnog te behandelen heeft de gemeente zich flexibel opgesteld. Maar dit geldt wel bij wijze van uitzondering’.

‘Een omwonende (afstand tussen woning en podium 25 meter) bracht klachten en zienswijze in tegen de gevraagde eindtijd muziek 02.00 uur op vrijdag en zaterdag en tegen het voorgenomen geluidsniveau (85 decibel en 100 decibel op de betreffende woning tussen 23.00 uur en 02.00 uur) en beriep zich op de geldende beleidsregels. Het Uitvoeringsplan evenementen 2010 stelt dat muziekevenementen tot uiterlijk 01.00 uur mogen duren. Voor verruiming van eindtijd met dat geluidsniveau in voorgaande edities ontbrak een deugdelijke motivatie’.

‘Met de op 22 juni 2023 verleende vergunning is beoogd aan beide belangen (van aanvrager én omwonenden) tegemoet te komen, door het evenement tot 02.00 uur maar eventuele geluidoverlast tot 01.00 uur te laten duren. Dat geeft ook invulling aan de bestaande regels. Het besluit van 22 juni 2023 is gepubliceerd en belanghebbenden zijn actief op de hoogte gesteld. De organisator diende daarop een bezwaarschrift en voorlopige voorziening in. Pas in die fase is de organisator gestart met participatie naar omwonenden’.

‘Evaluatieoverleg heeft plaatsgevonden met de organisator van Summerland en de diensten waarin verbeterpunten ten aanzien van de procedure en het evenement zelf zijn besproken, onder andere een vroegtijdige indiening van de aanvraag en veiligheidsplan en tijdige participatie naar omwonenden door organisator’.

‘Als de gemeente akkoord was gegaan met een eindtijd muziek van 02.00 uur was dat in strijd geweest met de regels (het beleid), waarvan de aanvrager en de indiener van zienswijze op de hoogte zijn. Als de gemeente akkoord was gegaan met een ontheffing geluid tot 02.00 uur hadden op hun beurt omwonenden hiertegen kunnen procederen, met verwijzing naar de bestaande regels en het ontbreken van een ruimtelijke borging’.

‘Op 28 juni 2023 diende bezwaarmaker naast een bezwaarschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening in. De voorzieningenrechter beslist of een spoedeisend belang aanwezig is waardoor de organisator niet kan wachten op een reguliere zitting in een bezwaarzaak. De voorzieningenrechter wees de voorlopige voorziening toe, in die zin dat de eindtijd van het evenement Summerland 2023 op 30 juni 2023 en 1 juli 2023 is vastgesteld op 02.00 uur, met vrij van bezoekers (uitloop) tot 02.30 uur; de eindtijd ontheffing geluid/muziekoptredens op deze dagen wordt vastgesteld op 02.00 uur: bepaalt dat verweerder het door verzoekster betaalde griffierecht van € 365,- aan haar vergoedt’.

‘Tegen een uitspraak van de voorzieningenrechter staat vervolgens geen hoger beroep of verzet meer open (voor belanghebbenden of gemeente). De voorzieningenrechter geeft geen definitief oordeel over het geschil. De besluitvorming op het bezwaarschrift moet nog plaatsvinden en vergt een nadere belangenafweging’.