Verslag Adviesraadvergadering 7 juli

Verslag openbare Adviesraadvergadering donderdag 7 juli 2011

Deze vergadering werd vanuit de gemeente bijgewoond door o.a. wijkwethouder Dhr P. van Ostaijen en wethouder Dhr. G. Rensen. De heer van Ostaijen benadrukte de aanwezigen dat de gemeente groot belang hecht aan de positieve ontwikkeling van Stompwijk. Binnen de gemeente worden de belangen van Stompwijk goed behartigd en de integraliteit van het uitvoeren van de gebiedsvisie wordt zorgvuldig in de gaten gehouden. Binnen de gemeente is er intensief overleg tussen het college en de ambtenaren met betrekking tot de projecten in Stompwijk.

Verbindingsweg 1ste fase

In de openbare vergadering van 22 september 2011 zal het definitieve ontwerp van de eerste fase gepresenteerd worden. De eerste fase van de verbindingsweg is in de voorjaarsnota door raad en college bekrachtigd en gaat gewoon door! Dit project wordt gezien als de kern van de gebiedsvisie en de gemeente is druk bezig met het aankopen van de gronden. Wanneer de eerste fase gerealiseerd is kunnen meerdere plannen voor de kern Stompwijk opgepakt en uitgewerkt worden. Het nieuwe bestemmingsplan betreffende de eerste fase van de rondweg wordt over enkele maanden ter visie gelegd. Op de openbare vergadering van 22 september zullen wij verder geïnformeerd worden betreffende de termijnen; van vertraging is vooralsnog geen sprake.  

Kulturhus

Dhr. Rensen geeft aan dat we ons voor het Kulturhus in de ontwerpfase bevinden. Er worden momenteel twee ontwerpen verder uitgewerkt voor de locatie van de huidige school. In het eerste ontwerp worden de bestaande gebouwen gebruikt. Deze zullen wel grondig gerenoveerd moeten worden en er zal een stuk nieuwbouw komen dat de twee gebouwen met elkaar verbindt. In het tweede ontwerp gaat men uit van een volledig nieuw gebouw. De beide ontwerpen hebben als doel: alle voorzieningen onder één dak. Woningen (12 stuks) die bij dit project horen zullen op de huidige locatie van het Dorphuis komen. En op de kavel van het kruisgebouw 3 stuks. In september zullen de voorstellen gepresenteerd worden in het college van Burgermeester en wethouders. Het programmateam en de toekomstige gebruikers zullen hieraan voorafgaand nog nauw betrokken worden. Beheer en exploitatie van het Kulturhus is nog een belangrijk element in dit project. Start bouw staat gepland in het tweede kwartaal van 2013.

Zorgelijke toestand Stompwijkseweg

In de Dorpsketting van 4 juli j.l. heeft de gemeente een bericht geplaatst betreffende de Stompwijkseweg. Tussen de huisnummers 37 en 58 blijft de Stompwijkseweg verboden voor verkeer zwaarder dan 3.500 kg. Helaas worden veel overtredingen geconstateerd voor het verbod op zwaar verkeer wat de situatie van de weg steeds meer verslechterd. Indien dit zo blijft is de gemeente genoodzaakt dit stuk af te sluiten voor zwaar verkeer, hiervoor zullen dan helaas de nodige maatregelen getroffen moeten worden.

De Adviesraad vraagt aandacht voor de bereikbaarheid van weiland van boeren dat niet tot de huiskavel behoort en waarvoor omrijden zeer omslachtig is en veel extra verkeersbewegingen zal opleveren. Afgesproken wordt dat hierover nog overleg zal plaatsvinden met de Adviesraad .

Momenteel zijn de gemeente en het Hoogheemraadschap van Rijnland aan het uitzoeken wat nu precies de oorzaak is om vervolgens de reconstructie te bepalen. Beide partijen hebben nauw overleg daar de weg van de gemeente is maar het dijklichaam van het waterschap. Op korte termijn blijft de weg afgesloten voor doorgaand zwaar verkeer. Ondertussen zal de reparatie aan de rest van het wegdek gewoon doorgaan. In het najaar hoopt de gemeente meer duidelijkheid te hebben zodat de weg duurzaam gereconstrueerd kan worden.  

Een vierde baan van SnowWorld in het Buytenpark.

Kwaliteitsteam Buytenpark heeft tijdens de vergadering een presentatie gegeven met betrekking tot een 4de baan bij SnowWorld en de negatieve impact die deze baan zal hebben op het landschap, de omgeving en de recreatieve waarde van het gebied. De vierde baan zal 60 meter hoog worden en is aanzienlijk hoger dan de huidige derde baan waarvan het hoogste punt 40 meter boven NAP ligt. Indien u meer wilt weten of bezwaar wilt indienen dan kunt u kijken op de site buytenparkzoetermeer.web-log.nl. Hier vindt u ook data aangegeven met betrekking tot het indienen van een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan.Verdere punten:

OpeOpening nieuwe hoge brug zal woensdag 13 juli om 16.30 uur plaatsvinden. Hierbij is iedereen uitgenodigd.

RoRRotonde de Meerlaan/N206; 22 september zal de gemeente hier nadere informatie over verstrekken. 

OpkOpknappen Meerlaan staat in de planning; ook hierover worden we 22 september verder geïnformeerd.

EenEen aantal zaken is aangegeven bij de wijkbeheerder en deze punten zullen worden opgenomen.

 

Wij wensen jullie verder een gezellige kermis en een zonnige vakantie. Wij hopen jullie te mogen begroeten op de openbare Adviesraadvergadering van donderdag 22 september. 

 Namens de Adviesraad, Ursula van der Voort