Opgeven misintenties

Wilt u zo vriendelijk zijn om bij een schriftelijke opgave voor een misintentie uw naam en telefoonnummer te vermelden? Dit om vervelende situaties te voorkomen. Het gebeurt nogal eens dat een intentie lang van tevoren opgegeven wordt. Als later in het jaar blijkt dat een viering op het laatste moment toch komt te vervallen, dan wordt u vanuit het secretariaat benaderd wanneer u de intentie alsnog gelezen wilt hebben. Dit is uiteraard alleen mogelijk indien bekend is wie de intentie heeft opgegeven. Een misintentie kost € 7,50, ongeacht het aantal namen dat opgegeven is. Hartelijk dank voor uw medewerking.
Bea Olyhoek

bedevaart naar Lourdes

Grote belangstelling voor bedevaart naar Lourdes
In de maand september 2002 heeft VNB Nationale Bedevaarten extra vliegcapa-citeit ingekocht. Hierdoor is extra ruimte ontstaan om nieuwe belangstellenden en late beslissers ook in de gelegenheid te stellen om met onze bedevaart naar Lourdes te reizen. De reis per vliegtuig is comfortabel en duurt 1½ uur. Het vertrek is vanaf Eindhoven Airport en Twente Airport. De totale reis beslaat 6 dagen. VNB Nationale Bedevaarten organiseert al sinds 1883 bedevaarten naar Lourdes. Jaarlijks worden meerdere reizen aangeboden, waaraan in totaal 7.000 pelgrims deelnemen. De september vliegketen trok zoveel belangstelling dat voor een aantal reizen geen plaatsen meer beschikbaar wasren. Daarom is besloten een extra vliegtuig in te zetten.. Hierdoor kan de bestaande wachtlijst worden bediend en is er nog ruimte voor andere belangstellenden. Overigens worden alle septem-berreizen ook uitgevoerd per bus, deze sluiten in Lourdes aan bij de vliegbede-vaart en men beleeft hetzelfde programma. Wilt u meer weten over exacte data en de mogelijkheden voor deelname, neem dan contact op met VNB Nationale Bedevaarten, tel. 073-6818111.
A.H.J. van Santen, Dr. van Noortstraat 97

De NACHTEGAALTJES

WIST U DAT……
…het kinderkoor De Nachtegaaltjes zaterdag 13 juli in Bleiswijk is uitgeweest?
…Anne heel goed achterstevoren ezel kan rijden?
…Jayme een losgebroken geit weer in zijn wei krijgt?
…Marlou dol is op raket waterijs?
…Eline (Bennis) elke pony kan rijden, maar als er een wild
wordt, ze toch maar opzij gaat?
…Karolien beweerde dat ze nog nooit een pony zo hard voor
een hond uit heeft zien rennen?
…Eline(Zweers) pijn in haar buik had maar dacht dat het niet van
de patat of de pannenkoek kwam?
…Lisanne (haar tweelingzus) géén pijn in haar buik had?
…(Wij dachten dat tweelingen altijd alles het zelfde hadden?)
…Bart liever van de glijbaan gaat?
…Daphne denkt dat haar zusje ook wel op het koortje komt, voor de uitjes?
…Yaci nu toch ook wel op een ezel durft?
…Jeanine met oneindig geduld de ezels vooruit trok?
…Iris de beste was met het midgetgolfen?
…Annabel haar zandtaartjes niet kwijt wilde?
…Marinka en Josine het ook nog helemaal niet zat waren?
…Wilma een poging deed om 7 ezels, 15 kinderen en 3 volwassenen op één
foto te krijgen?
…Gerda zon dag onmisbaar is voor proviand en om alles te betalen?
(en voor de gezelligheid natuurlijk!)
…Truus de ezels zo leuk vond dat ze er met de kermis weer naar gaat kijken?
…Er niemand om half 6 naar huis wilde maar we toch wel gingen?
…DAT U ONS NA DE SCHOOLVAKANTIE WEER IN DE GEZINSVIERINGEN KUNT HOREN???????
Tot ziens! Truus den Hollander en Agnes van Boheemen

Parochieberichten

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604
Pastoor B. van der Plas tel. 071-5801215
Koster A. Hilgersom tel. 071-5801563
Openingstijden parochiesecretariaat
Maandag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
Woensdag van 9.30 uur tot 10.30 uur
Verzorging begrafenissen en crematies
De heer C.G.J. Onderwater, tel. 079-3422906 of mobiel 0655976947

PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK
Woensdag 17 juli 9.00 uur: geen eucharistieviering
Zaterdag 20 juli i.v.m. de vakantie geen eucharistieviering
Zondag 21 juli 11.00 uur: eucharistieviering met samenzang,
voorganger pastoor v.d. Plas
Woensdag 24 juli 9.00 uur: geen eucharistieviering
Zaterdag 27 juli i.v.m. de vakantie geen eucharistieviering
Zondag 28 juli 11.00 uur: eucharistieviering met samenzang,
voorganger pastoor v.d. Plas

IN ONDERTROUW: Jonathan Moyle (uit Engeland) en Carla Madureira
Louro (uit Mozambique), wonende Huyssitterweg 44, gaan trouwen op 20 juli
in Portiers, Frankrijk

GEDOOPT: Bart van Santen, Oostvlietweg 37, op 14 juli 2002

OVERLEDEN: Pastoor P.C.M. Mussert (Oude Wetering) op 9 juli 2002

GEBEDSINTENTIES
Zondag 21 juli 11.00 uur: Martien v.d. Bos, Johannes Olsthoorn, Jaap van Es,
overleden ouders Turkenburg-v.d. Kroft, jaargetijde Kees de Jong, overleden
ouders van Santen-Overdevest, Cor Janson, Alice Boon-Willems, Aad Luk,
Magda van Santen-van Paassen, jaargetijde Adrianus en Wilhelmina
van Wijk-Ham, Wim Theuns, Arie en Kees Olsthoorn, Nel Spruijt-
van Bohemen, Adriana de Heij-Janssen, Toos van Boheemen-
Warmenhoven, Ben Spaans, Piet Reichholdt, Willem v.d. Kroft,
Greet v.d. Hulst-van Santen, Niek van Santen, Koos v.d. Poel
Zondag 28 juli 11.00 uur: jaargetijde Leo Mooyman, familie Mooyman-
van Veen, Magda van Santen-van Paassen, Wim Theuns, Arie en Kees
Olsthoorn, Kees van Dijk, Nel Spruijt-van Boheemen, Adriana de Heij-
-3-
Janssen, Toos van Boheemen-Warmenhoven, Kees Verhagen, Ben Spaans,
Piet Reichholdt, Koos v.d. Poel

LECTOR COMMUNIE-UITDEELHULP
Zondag 21 juli R.v.d.Ham C. Bergen
Zondag 28 juli P. van Haaster L. Turkenburg

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE
Zaterdag 20 juli 19.00 uur: St. Jan, gezongen viering
Zondag 21 juli 9.30 uur: Christus Dienaar, hoogmis
9.30 uur: Emmaus, hoogmis
Zaterdag 27 juli 19.00 uur: Christus Dienaar, gezongen viering
Zondag 28 juli 9.30 uur: St. Jan, hoogmis
9.30 uur: Emmaus, hoogmis

Stomppop 2002 is weer voorbij

Afgelopen weekend was het Stomppop weekend. In de tent op het op het parkeerterrein van Stompwijk `92 was het weer een groot feest. Op vrijdagavond begon het festijn. De eerste band was Van Katoen, deze maakte goede herrie en met dit optreden was Stomppop 2002 geopend. Daarna kwam Rosemary`s Sons op het podium. Deze band maakte goede muziek, wat door het publiek gewaardeerd werd. Als afsluiter op de vrijdag trad het Cool Down Café op. Deze formatie maakte met hun feest muziek er een groot feest van.

Op zaterdag waren de kleintjes aan de beurt. Eerst konden de kinderen kijken naar een indiaan die voor hun optrad. Daarna konden de kinderen o.a. springen op springkussens, geschminkt worden en in een ballenbad spelen.

Zondagmiddag was het natuurlijk ook weer een groot Stompwijks feest. De mensen die waren gekomen konden eerst kijken en luisteren naar Polder. Deze band komt uit Zoeterwoude en werd daarom al door veel mensen bekeken. Na Polder kondigde de presentator (Leon van Boheemen) de band Kirsten aan. Deze band maakte echte kwaliteit muziek en viel daarom goed bij het publiek in de smaak.

Stomppop 2002 werd afgesloten met een act van Eric Dikeb. Deze man kreeg met o.a. het nummer ‘De Pizzahut’ alle mensen in beweging. Foto`s van Stomppop zijn te vinden op www.stompwijk.nl. Stomppop 2002 was een groot succes en wij willen namens de Stomppop organisatie iedereen, die op welke manier dan ook zijn steentje aan dit feest heeft bijgedragen bedanken voor hun inzet.

De Stomppop organisatie

Onthouding goedkeuring

Onthouding goedkeuring Bestemmingsplan “Landelijk Gebied 2001”
Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg maken ingevolge artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat aan het besluit van de gemeenteraad van Leidschendam d.d. 5 november 2001 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Landelijk Gebied 2001” goedkeuring is onthouden door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland .
Het plan heeft betrekking op het buitengebied aan de oostzijde van Leidschendam Het gebied wordt aan begrensd door de Rijksweg A4, de landscheiding en de gemeentegrenzen met Zoeterwoude en Zoetermeer.
Gedeputeerde Staten hebben tot het onthouden van goedkeuring besloten wegens strijdigheid met het streekplan Zuid-Holland West en met de Nota Planbeoordeling; bij de beoordeling van het plan zijn onder meer de onderwerpen Groenblauwe Slinger, glastuinbouw en bedrijfs-, woon- en recreatiewoning-bestemmingen nadrukkelijk aan de orde geweest.
Het besluit van Gedeputeerde Staten van 18 juni 2002 (verzonden op 25 juni 2002) en het bestemmingsplan liggen met ingang van 12 juli 2002 gedurende 6 weken ter inzage bij het Servicecentrum.
Gedurende bovenvermelde termijn van zes weken kan door:
· iedereen die zich tijdig tot Gedeputeerde Staten heeft gewend;
· iedereen die kan aantonen, dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot Gedeputeerde Staten te wenden;
· alsmede iedereen die zich niet kan verenigen met de beslissing van Gedeputeerde Staten tot het onthouden van goedkeuring;
beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist

Dorp van het dorstige hert