Stilte rondom de Vrienden van Stompwijk verandert

In het verslag van de Dorpsraadsvergadering, geplaatst in de Dorpsketting van 30 mei jl. is aangegeven dat de heer J. Bregman gebruikt heeft gemaakt van het spreekrecht. In zijn betoog geeft hij aan onvrede te hebben met de voortgang van de gevolgde procedure over de reconstructie van het tuinbouwgebied en de sanering van het verspreid liggend glas. Hij zou graag actie zien van de gemeente en de Dorpsraad op dit punt. Wij als Vrienden van Stompwijk delen zijn mening. Zoals we reeds eerder hebben aangegeven staat dit naar onze mening namelijk los van het bouwen van woningen in de Westeinderpolder. De gemeente heeft deze zaken aan elkaar gekoppeld om de benodigde financiering rond te krijgen, dwars tegen allerlei regelingen en bestemmingsplannen in.
Het handelen is nu aan de Provincie Zuid Holland.
Wethouder Houtzager heeft in de Dorpsraadvergadering bericht dat het voorstel bij de Provincie ligt om meer op locatie te bouwen. De Dorpsraad juicht dit voorstel toe, net als de Vrienden van Stompwijk want wij zijn en blijven tegenstander van het bouwen van woningen in de Westeinderpolder, waarover eerder ook de Dorpsraad zich nadrukkelijk heeft uitgesproken. Wij blijven van mening dat er niet nog eens een polder opgeofferd mag worden die de culturele waarde van ons dorp aantast. Daarnaast staat deze polder officieel geboekt als Natuur Landschap en is bouwen op deze locatie niet gewenst.
Ook zijn de Vrienden van Stompwijk van mening dat de gemeente Leidschendam Voorburg haar eigen weg blijft bewandelen en onvoldoende openstaat voor de argumenten die Stompwijk in de afgelopen maanden heeft aangedragen. Het mag niet zo zijn dat er op dit moment nog steeds gesproken wordt over het bouwen van maximaal 350 woningen in Stompwijk, terwijl het verzet hiertegen zo enorm groot is. Het getuigt niet van respect hebben voor je burgers en hun argumenten.
Bouwen mag, maar dan wél binnen de rode contouren, zoals eerder vastgesteld door Provincie en gemeente. Het bouwen mag niet leiden tot het geld genereren voor de sanering van de glastuinbouw en moet een natuurlijke aanwas van het dorp voorstaan. Dat er dan op locatie gekeken wordt is prima. Overigens blijkt uit krantenberichten omtrent de sanering van de glastuinbouw in het verleden dat dit bij de Provincie niet heeft geleid tot een afwijking van aantal en locatie, anders dan in de Nota Ruimte voor Ruimte op dit moment is vastgesteld. En als laatste heeft de Provincie ons toegezegd dat er een definitieve beslissing nog vóór de zomervakantie genomen zou worden. In onze beleving is dat eind juni. Gedeputeerde dhr. L. v.d. Sar bevestigde deze datum.
Voor verdere informatie over de plannen van de gemeente omtrent het bouwen van woningen in Stompwijk en onze bezwaren daartegen verwijzen wij u graag naar onze site,, www.vriendenvanstompwijk.nl . Geef uw reactie hierop of steun ons in onze strijd.
Vrienden van Stompwijk